Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització o revisió d'autorització simplificada d'abocament d'aigües residuals urbanes o assimilables de població inferior a 250 habitants equivalents

Iniciar el procediment per obtenir l'autorització d'abocament d'aigües residuals segons els articles 246 i 253 del RDPH, per tal d'aconseguir els objectius mediambientals establerts.

S'ha de sol·licitar per part dels titulars d'abocaments de naturalesa urbana o assimilable quan provenguin de nuclis aïllats de població inferior a 250 habitants equivalents i sense possibilitat de formar part d'una aglomeració urbana i es realitzi un abocament d'aigües residuals a DPH (directe a un llit superficial, a una infraestructura de reg o indirecte a una massa d'aigua a través d'infiltració al terreny).

Codi SIA

2895203

Persones destinatàries

Titulars d'activitats que generen abocaments d'aigües residuals de naturalesa urbana o assimilable de nuclis aïllats de població inferior a 250 habitants equivalents.

Termini per a resoldre i notificar

12 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud simplificada d'autorització d'abocament d'aigües residuals urbanes

Requisits

Aportar la sol·licitud i documentació necessària per a resoldre.

Taxes

046 . Taxa per l'autorització d'abocament d'aigües. - https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

Documentació a presentar

Declaració d'abocament simplificada segons model degudament emplenada (article 253 del RDPH), la qual ha de contenir, com a mínim, la situació de l'abocament i una memòria descriptiva de les instal·lacions de depuració i evacuació.

Models:

Termini màxim

Cap.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament Tècnic de Coordinació

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176641

(departament@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar