Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau mitjà per al curs 2022-2023

Concretar el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula a l'FP intensiva de grau mitjà per al curs 2022-2023.

Codi SIA

2888431

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'admissió.

Termini per a resoldre i notificar

- El dia 11 de juliol de 2022 els centres educatius autoritzats han de publicar la llista provisional de sol·licitants a l'FP intensiva.

- El dia 20 de juliol de 2022 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a l'FP intensiva.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Les persones que consten en les llistes definitives d'admesos a l'FP intensiva han de formalitzar la matrícula els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022, amb el sistema de cita prèvia, al centre educatiu corresponent. El centre ha d'habilitar un sistema de matrícula que eviti al màxim els tràmits presencials.

- Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

Per a la subscripció dels contractes de formació en alternança, les persones interessades han de complir, a més dels requisits d'accés als cicles formatius, els requisits següents:

a. Tenir setze anys, o complir-los dins l'any d'inici del cicle de formació professional intensiva.

b. No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis.

c. Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

d. Tenir la condició de treballador desocupat inscrit com a demandant en una oficina d'ocupació en el moment de formalitzar el contracte de formació en alternança.

- Disposar d'usuari GestIB o CAIB o estar registrat a cl@ve.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

Per a la subscripció dels contractes de formació en alternança, les persones interessades han de complir, a més dels requisits d'accés als cicles formatius, els requisits següents:

a. Tenir setze anys, o complir-los dins l'any d'inici del cicle de formació professional intensiva.

b. No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis.

c. Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

d. Tenir la condició de treballador desocupat inscrit com a demandant en una oficina d'ocupació en el moment de formalitzar el contracte de formació en alternança.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar