Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Primera fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau bàsic per al curs 2022-2023

Concretar el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula als cicles formatius de grau bàsic (GB) de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2022-2023 en règim d'ensenyament presencial, en la modalitat d'oferta completa, en centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Codi SIA

2886621

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'accés i d'admissió.

Termini per a resoldre i notificar

1. El dia 11 de juliol de 2022 els centres educatius han de publicar la llista provisional de les persones que han sol·licitat l'admissió a cicles de formació professional bàsica.

2. El dia 20 de juliol de 2022 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses als cicles de formació professional bàsica.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Les persones que consten en les llistes definitives d'admesos als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022, amb el sistema de cita prèvia, al centre educatiu corresponent. El centre ha d'habilitar un sistema de matrícula per evitar al màxim els tràmits presencials.

- Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

a) Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l'any de l'inici del cicle, i no superar els disset anys d'edat en el moment d'accés o durant l'any natural de l'inici del cicle.

b) Haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.

c) Comptar amb el document de la proposta d'incorporació d'alumnes a un cicle formatiu de grau bàsic (GB). Aquest document, que ha de derivar del consell orientador establert en l'article 28.9 de la LOMLOE, només té efectes per al procediment d'admissió i no el pot suplir.

d) Tenir un certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis d'educació secundària obligatòria.

- Disposar d'usuari GestIB o CAIB o estar registrat a cl@ve.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

a) Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l'any de l'inici del cicle, i no superar els disset anys d'edat en el moment d'accés o durant l'any natural de l'inici del cicle.

b) Haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.

c) Comptar amb el document de la proposta d'incorporació d'alumnes a un cicle formatiu de grau bàsic (GB). Aquest document, que ha de derivar del consell orientador establert en l'article 28.9 de la LOMLOE, només té efectes per al procediment d'admissió i no el pot suplir.

d) Tenir un certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis d'educació secundària obligatòria.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar