Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a finançar actuacions executades en els exercicis 2023 i 2024.

Codi SIA

2870845

Persones destinatàries

Entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Veure convocatòria

Documentació a presentar

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a. Una còpia dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent. En aquests estatuts hi ha de constar expressament la realització d'activitats, serveis o programes de l'àmbit social.

b. L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

c. Una declaració responsable (imprès 1) signada per la persona representant de l'entitat, amb el contingut següent:

· Declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant no es troba en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció.

· Declaració responsable del compliment de les obligacions establertes en l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions; l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i aquesta convocatòria.

· Declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

· Declaració responsable del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb la signatura d'aquesta declaració s'entén atorgat el consentiment per demanar el certificat telemàtic justificatiu de les obligacions esmentades; en cas que l'entitat s'oposi a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades, ha d'aportar aquest certificat.

· Declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals de conformitat amb l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

d. Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, tramitada vàlidament, d'acord amb el model aportat per la Direcció General de Serveis Socials, excepte que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma que serà suficient amb indicar on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat sol·licitant de la subvenció (imprès 2).

e. Un certificat de la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears.

f. Una declaració responsable pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'entitat ha de comunicar si està exempta de pagar l'impost, si està subjecta a pagar-lo, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge corresponent (imprès 3).

g. Una declaració responsable en la qual es faci constar que l'entitat adquireix el compromís d'incorporar el personal voluntari inclòs en el projecte redactat (imprès 4).

h. Una declaració responsable en la qual es fa constar que l'entitat aplica els criteris salarials segons el que estableix l'apartat j dels criteris de valoració (imprès 3).

i. Les entitats que desenvolupin projectes que suposin un contacte habitual amb menors han de presentar una declaració responsable en què facin constar que estan en possessió dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els treballadors afectats i que, en el cas de noves contractacions, tendran els certificats abans d'incorporar-los-hi (imprès 5).

j. Un projecte tècnic signat electrònicament mitjançant el model (imprès 6).

k. Una declaració responsable per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys de funcionament del servei per al qual se sol·licita la subvenció (imprès 4).

l. Un certificat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça dels locals de què disposa l'entitat per executar el projecte, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local amb l'especificació de dies i horaris (imprès 4).

m. Un declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat (persona física o jurídica) o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3)

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de dotze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud específica del procediment i la documentació adjunta, per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Observacions

IMPORTANT: ELS IMPRESOS S'HAN DE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT ABANS D'ADJUNTAR-LOS EN EL TRÀMIT TELEMÀTIC

X

Esmena de la Sol·licitud

Requisits

Entitats sense ànim de lucre que hagin presentat amb anterioritat una sol·licitud de subvenció a la convocatòria

Documentació a presentar

Esmena de la documentació presentada prèviament

Termini màxim

Deu dies hàbils des de l'accés al requeriment

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

Tràmit d'al·legacions

Requisits

Entitats que siguin destinatàries de proposta de resolució de concessió

Documentació a presentar

Al·legacions a la proposta de resolució

Termini màxim

10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució de concessió

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

Acceptació, renúncia o reformulació

Requisits

Entitats que siguin destinatàries de la segona proposta provisional de resolució de concessió

Documentació a presentar

L'acceptació, renúncia o reformulació

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la segona proposta provisional de resolució de concessió

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

Aportació de documentació

Requisits

Entitats que siguin destinatàries de la segona proposta provisional de resolució de concessió.

Documentació a presentar

Qualsevol documentació que se vulgui aportar.

Termini màxim

31 de gener de 2025

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

Primera justificació

Requisits

Veure convocatòria

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Abans del 31 de març de l'any 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Afers Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar