Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022

Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022.

Codi SIA

2869062

Persones destinatàries

Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució per a l'any acadèmic 2021-2022 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s'han de desplaçar a Mallorca per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

b) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

c) Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

d) Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

e) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

f) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

g) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar estudis de màster oficial en ensenyaments artístics que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

La proposta de resolució s'ha de fer pública entre els dies 17 i 31 d'octubre de 2022 a la pàgina web de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de desplaçament 2021-2022

Requisits

1. Per poder obtenir l'ajuda s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una titulació superior artística oficial durant l'any acadèmic 2020-2021.

d) Cursar els ensenyaments oficials a un centre, públic o privat, ubicat a algun dels països de la Unió Europea (UE-27): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

2. Per poder obtenir l'ajuda s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs anterior:

a) Els sol·licitants que es matriculin per primera vegada del primer curs d'uns ensenyaments artístics superiors han d'acreditar haver obtingut en la prova o curs d'accés una puntuació igual a 6,5 punts o superior.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d'haver superat, durant l'any acadèmic 2019-2020, un 90 % dels crèdits de què es varen matricular.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant s'havia d'haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits el curs 2020-2021. No es tenen en compte a l'efecte d'acreditar aquest requisit els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que cursin ensenyaments universitaris.

b) Les persones que cursin estudis corresponents a títols propis.

c) Les persones que cursin estudis corresponents a un doctorat.

d) Les persones que cursin estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

e) Les persones que cursin estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters oficials en ensenyaments artístics.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al BOIB i finalitza el dia 15 de juny de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Ensenyaments Artístics Superiors

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta).

(eas@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar