Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni

L'objecte és inscriure els projectes d'absorció de CO2 del territori de les Illes Balears, com són els projectes de recuperació, protecció o gestió d'ecosistemes, activitats agràries, protecció de praderies de posidònia o altres projectes d'absorció de CO2 que suposin un augment del carboni fixat. També es podran inscriure els projectes de reducció d'emissions de GEH proposats i realitzats per tercers, i que restaran a disposició d'altres subjectes per tal de poder compensar les seves emissions.

Codi SIA

2857572

Persones destinatàries

La inscripció serà obligatòria per a grans i mitjanes empreses que disposin de centres de treball situats al territori de les Illes Balears, així com per a l'Administració autonòmica de les Illes Balears, que siguin titulars de projectes d'absorció o de reducció de diòxid de carboni situats al territori de les Illes Balears.

També es podran inscriure de forma voluntària en aquesta secció els projectes d'absorció o de reducció de diòxid de carboni, situats al territori de les Illes Balears, de la resta del teixit empresarial, organitzacions públiques o privades i també persones físiques que desenvolupin la seva activitat al territori de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Requisits

S'hi han d'inscriure els projectes d'absorció de CO2 del territori de les Illes Balears, com són els projectes de recuperació, protecció o gestió d'ecosistemes, activitats agràries, protecció de praderies de posidònia o altres projectes d'absorció de CO2 que suposin un augment del carboni fixat. També es podran inscriure els projectes de reducció d'emissions de GEH proposats i realitzats per tercers, i que restaran a disposició d'altres subjectes per tal de poder compensar les seves emissions.

Els projectes d'absorció i reducció no podran estar inscrits prèviament en el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, per evitar la doble comptabilitat en la compensació d'emissions.

 

L'annex 7 del Decret 48/2021 mostra una llista no exhaustiva dels possibles projectes d'absorció i reducció que poden inscriure's en el Registre balear.

 

Qualsevol projecte d'absorció o reducció que s'inscrigui en el Registre balear ha de complir la condició inexcusable d'estar situat en el territori de les Illes Balears. No s'admet la inscripció de projectes d'absorció o reducció localitzats fora de l'arxipèlag balear.

 

La persona jurídica o física que sol·liciti la inscripció del projecte ha de tenir els drets sobre les absorcions o reduccions corresponents. Aquesta condició haurà de ser demostrada en el moment de sol·licitar la inscripció.

 

Els projectes d'absorció i reducció que sol·licitin la inscripció han de complir la legislació autonòmica i nacional que els sigui aplicable.

 

Documentació a presentar

La metodologia emprada per fer els càlculs de les absorcions de CO generades pels projectes, de conformitat 2 amb la metodologia que estableixi la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

 

Document de verificació del projecte d'absorció per un organisme de verificació acreditat segons els criteris de la norma UNE-EN ISO 14064-3.

 

Localització del projecte en format digital o croquis de la parcel·la i de l'àrea d'actuació del projecte en aquesta, bé a través del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) o a través d'altres sistemes que permetin la veracitat de les dades aportades, en un arxiu informàtic preferentment amb format shape (*.shp), si escau.

 

Document acreditatiu de l'ús del sòl de la parcel·la i de l'ús previ al projecte, si escau.

 

Document acreditatiu de la posada en marxa del projecte. Documents acreditatius de compliment de la legislació aplicable a aquest projecte.

 

Sistema d'assegurament de la permanència del projecte en el temps.

 

Certificació del Registre de la Propietat o un altre document acreditatiu que la persona física o jurídica sol·licitant posseeix els drets sobre les absorcions generades en la parcel·la.

 

Documents acreditatius de la situació del projecte si han transcorregut cinc anys sense que s'hagin realitzat cessions de les absorcions generades o des de l'última actualització d'informació.

 

Justificant de la seva no inscripció en el Registre estatal de petjada de carboni regulat pel Reial decret 163/2014.

 

Qualsevol altre document que es determini per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

 

Termini màxim

Sense termini.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(canviclimatic@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar