Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a sondeig, aprofitament i explotació d'aigües subterrànies fins a 7.000m3 anuals.

Sol·licitar la preceptiva autorització per a realitzar o legalitzar un pou fins a 7,000 m3 a l'any per a usos domèstics, industrials, agraris, recreatius, turístics.

La resolució s'emet sense perjudici de la resta d'autoritzacions que sigui necessari obtenir, en concret les de la llicència municipal.

Codi SIA

2650663

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica que pretengui realitzar un sondeig per a la captació d'aigües subterrànies per a un ús consumptiu i que sigui el titular de la finca on es pretengui realitzar el sondeig i utilitzar les aigües.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Amb caràcter general el procediment per a la tramitació d'una autorització d'aigües subterrànies consta de tres fases dues de les quals estan agrupades en el present tràmit, que són:

Fases 1 i 2. Aprovació de la realització dels sondejos i autorització de l'aflorament i explotació d'aigües subterrànies.

Fase 3. Autorització de les instal·lacions d'extracció i/o impulsió (bombes).

Una vegada obtinguda l'aprovació del sondeig i autorització d'aflorament i explotació, el termini per a l'acabament de la totalitat de les obres i, per tant, per a la sol·licitud de l'autorització de les instal·lacions d'extracció (fase 3) serà d'un any, prorrogable per mig any més, sempre que la sol·licitud de pròrroga es formuli dintre el termini inicial d'execució

La no realització de la fase 3 durà com a conseqüència la caducitat del procediment i l'obligació del sol·licitant de restaurar el domini públic, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

En línies generals, rebudes la sol·licitud i documentació requerides, es realitzen els següents tràmits:

· Comprovació de les dades i examen de la documentació, (es demanarà que es completi si escau).

· Inspecció de la ubicació projectada per al sondeig (si escau).

· Redacció de l'informe tècnic, resolució de l'autorització i notificació al titular.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recursos Hídrics

Tràmits

X

Sol·licitud d'execució de sondeig, aflorament i explotació d'aigües subterrànies amb volum inferior o igual a a 7000 m3. Fase 1 i 2.

Requisits

· Presentar el model normalitzat de sol·licitud amb totes les dades i la documentació que es requereixen i que ha d'anar signat pel titular (o titulars) de la finca on es pretén fer el sondeig.

· Ser titular de la parcel·la on s'ubica el pou.

· Per usos consumptius, que la massa d'aigua estigui en bon estat. L'estat de la massa d'aigua es pot visibilitzar al visualitzador del Cens d'Aigües Subterrànies i Catàleg d'Aigües Privades :http://dgrechid.caib.es/www/visualitzador_aigues_subterranies/, activant la capa " Autoritzacions i concessions" Es podran autoritzar aprofitaments en masses en mal estat quantitatiu en algun dels següents casos:

1. Siguin per reordenació de captacions existents.

2. Siguin per a usos agraris per a explotacions agràries preferents.

3. Siguin sol·licituds d'empreses de joves agricultors que tinguin la formació exigida per l'administració agrària per a la primera instal·lació de joves agricultors o que hagin exercit l'activitat agrària per compte propi o d'altri durant més de tres anys i ja hagin sol·licitat inscripció en el registre insular agrari de les Illes Balears.

· Que no estigui ubicat en les franges costaneres comptades des de la línia de costa (0m) fins a 800m terra endins en el cas de Mallorca i 500m en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera (en color morat al visualitzador).

· Que no siguin per a reg de camps de golf i camps de polo, o per a altres instal·lacions esportives amb superfície de reg igual o superior a 3 ha.

Taxes

Model 046 / 866 / 35.14.1 . axa per la tramitació de sol·licitud d'aflorament i explotació d'aigües subterrànies amb cabal inferior o igual a 7000 m3 anuals. - https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9633

Documentació a presentar

· Document acreditatiu del pagament de la taxa (model 046), concepte: autorització, de sondeig a càrrec de la Direcció General de Recursos Hídrics.

· Fotocòpia del NIF, CIF o equivalent del titular.

· Fotocòpia del NIF o equivalent i poder de qui signa la sol·licitud, si és diferent del titular.

· Escriptura de constitució de l'empresa en el cas que el sol·licitant sigui una empresa i poder de qui signi la sol·licitud, si escau.

· Inscripció actualitzada en el Registre de la Propietat o document que acrediti la propietat de la finca (escriptures o documentació oficial suficient que acrediti la titularitat i permeti identificar la finca).

· Projecte de tasques subterrànies a realitzar, subscrit i signat en cada una de les seves parts per tècnic competent, i segons el Reial decret 863/85, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i el seu ITC 06.0.07 "Prospecció i explotació de les aigües subterrànies".

· El projecte haurà de donar compliment a les normes tècniques d'execució i equipament establertes al Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019 segons tipus d'ús que es donarà al sondeig i fer referència a l'ús posterior de l'aigua.

· Nomenament de la persona directora facultativa per part del sol·licitant i acceptació d'aquest nomenament.

· Designació de l'empresa de sondejos que realitzarà la perforació, el representant de la qual haurà de manifestar la conformitat amb les obres projectades i el seu coneixement de la normativa d'execució de captacions a les Illes Balears.

· En el cas que el sondeig es destini a un ús consumptiu de l'aigua la seva obcecació no compleixi les distàncies mínimes establides a l'article 19 del PHIB:

· Autorització escrita del propietaris dels aprofitaments preexistents, o acreditació de la no afecció als aprofitaments existents, en un radi igual a la distància mínima entre captacions que li correspongui segons el caudal màxim instantani.

· En cas de que el titular o beneficiari de l'ús de les aigües sigui un jove agricultor o una explotació agrària preferent, i es trobi en una Massa d'Aigua Subterrània en Mal Estat Quantitatiu, en quan al que es refereix l'article 129.4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019, haurà d'aportar la documentació que ho acrediti.

· En el cas de legalització de sondeig existent:

· El projecte de legalització haurà de contemplar les mesures correctores de la captació per a adaptar-se a les normes tècniques així com haurà d'acreditar que no s'ha produït afecció al domini públic hidràulic durant la seva execució o ús.

· Si no s'han de fer mesures correctores que precisin una empresa perforista no serà necessari el Nomenament de direcció d'obra ni la designació de l'empresa.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Aigües Subterrànies

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176638

(general@dgreghid.caib.es)

Observacions

LIMITACIONS (article 129 del RD 51/2019)

Al visualitzador del Cens d'Aigües Subterrànies i Catàleg d'Aigües Privades i al visualitzador cartogràfic del govern IDEIB, es pot consultar la ubicació de la sol·licitud respecte de la zonificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears, activant la capa "Autoritzacions i concessions aigua subterrània PHIB 2019".

Cens d'Aigües Subterrànies i Catàleg d'Aigües Privades : http://dgrechid.caib.es/www/visualitzador_aigues_subterranies/

No es permeten noves autoritzacions d'aigua subterrània dolça per a un ús consumptiu (article 129 del PHIB, R.D. 51/2019):

• A les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu (en color vermell al visualitzador).

• A les franges costaneres comptades des de la línia de costa (0m) fins a 800m terra endins en el cas de Mallorca i 500m en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera (en color morat al visualitzador).

• A tot el territori de les Illes Balears, per a camps de golf i camps de polo, o per a altres instal·lacions esportives amb superfície de reg igual o superior a 3 ha.

A les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu s'estableixen excepcions per a reordenació de captacions existents i/o per a usos agraris per a explotacions agràries preferents o sol·licituds d’empreses de joves agricultors que tinguin la formació exigida per l’administració agrària per a la primera instal·lació de joves agricultors o que hagin exercit l’activitat agrària per compte propi o d’altri durant més de tres anys i ja hagin sol·licitat inscripció en el registre insular agrari de les Illes Balears.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar