Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional (trasllats,manutenció,arbitratges,llicències i mutualitats)

L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant els anys 2021 i 2022.

Codi SIA

2609754

Persones destinatàries

A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents:

Atletisme

Bàdminton

Billar

Bitlles

Escacs

Gimnàstica

Natació

Pàdel

Petanca

Tennis taula

Tir amb arc

I són esports col·lectius:

Bàsquet

Futbol

Futbol americà

Futbol sala

Handbol

Hoquei línia

Rugbi

Voleibol

Waterpolo

Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents:

Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars, play-off, copes o lligues internacionals de màxima categoria.

A competicions de categoria absoluta es considerarà un màxim de tres categories nacionals per modalitat esportiva i sexe, sense comptabilitzar les competicions professionals reconegudes pel CSD (primera i segona divisions de futbol i primera de bàsquet). En el cas dels juvenils de futbol i futbol sala només es considera la màxima categoria de competició nacional.

Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

Temporada 2021-22: Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'octubre de 2022.

Temporada 2022-23: Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2022 i el 15 d'octubre de 2023.

Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

Participació al play off per al títol o play off d'ascens de categoria (o fase d'ascens equivalent sense play off).

Participació a la fase de descens, només en el cas de competicions que tinguin una segona fase durant la temporada, dividida en una fase d'ascens i una altra de descens, a on participin obligatòriament la totalitat dels equips de la primera fase.

Participació a la Copa del Rei o la Reina (o denominació equivalent segons la categoria) de les tres categories previstes en el punt 1.3 d'aquesta convocatòria.

Participació a lligues internacionals: només equips de màxima categoria absoluta, en les quals el dret de participació sigui conseqüència directa de la classificació obtinguda la temporada anterior a la lliga regular, play-off o copa nacional.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si optau per la presentació telemàtica, haureu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud trasllat, manutenció, arbitratges, llicències i mutualitats

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es).

Les sol·licituds s'han de presentar en els terminis que fixa l'apartat setè d'aquesta Resolució. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat s'adjuntarà d'ofici per l'òrgan instructor.

g) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

h) Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 15 de l'Ordre de Bases i en el punt 16 d'aquesta convocatòria.

i) Declaració responsable dels esportistes, entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes de l'equip. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms, document oficial d'identificació (DNI), tipus de relació laboral, professional o de voluntariat amb el club esportiu.

j) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses d'inscripció a la competició oficial:

a) Projecte explicatiu de la competició, on s'indiquin:

La documentació prevista a l'apartat 14.3 d'aquestes bases.

El calendari federatiu de la competició nacional.

Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic i entrenaments.

a) Informe de l'actuació de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

Nom, llinatges, núm. de llicència federativa, categoria, edat i nacionalitat dels esportistes de l'equip.

Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari i resultat.

Per a cada desplaçament:

Aeroport/port de sortida i aeroport/port d'arribada.

Localitat destí.

Dates de la competició o competicions (més d'un partit) al destí.

Dia de sortida – Dia de tornada.

b) Un informe econòmic que ha de contenir els punts següents:

Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul (Justificació mòduls).

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en l'informe d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria (Justificació mòduls).

Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre les despeses subvencionables que s'han efectuat en el període compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022 i han estat efectivament pagades en el mateix període. Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, si el pagament ha estat practicat mitjançant paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, xecs bancaris al portador o nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, targeta de crèdit o transferència bancària. No tindrà la consideració de despesa efectivament pagada els pagament practicat mitjançant la compensació de factures de trasllats o manutenció amb factures de publicitat o patrocini.

c) Subvenció desplaçaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte del desplaçament la còpia de les actes dels partits disputats fora de l'illa d'origen del club.

d) Subvenció desplaçaments: en cas de que l'equip passi al destí més nits que el màxim de pernoctacions indicat a la taula 2 (aeroports i ports de destí), haurà de justificar les pernoctacions presentant la documentació corresponent a una (només una) de les següents alternatives:

Targetes d'embarcament.

Bitllets electrònics, amb la relació d'esportistes i tècnics desplaçats.

Factura de l'hotel, amb indicació de la data d'entrada i sortida i el nombre de persones allotjades.

e) Subvenció assistència als entrenaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte dels entrenaments oficials la còpia de les actes de tots els partits disputats (tant els disputats com a local com de visitant).

f) Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada mitjançant els mòduls de desplaçaments i d'assistència els esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva, i com a màxim el nombre d'esportistes i tècnics previst a la Taula 1 – PAX Esport.

g) En el cas d'equips de primera categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podran afegir fins a dos persones més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquestes no siguin esportistes i apareguin a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

h) En el cas d'equips de segona categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podrà afegir una persona més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquesta no sigui un/a esportista i aparegui a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

i) Els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sens perjudici dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per comprovar i controlar l'aplicació de la subvenció.

j) Certificat emes per la federació espanyola o lliga professional corresponent relatiu a les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per a despeses de desplaçaments i manutenció per a equips esportius participin en competicions de categoria nacional.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics:

Documentació prevista a l'apartat 14.4 d'aquestes bases.

Les despeses de mutualitats i llicències dels esportistes i equip tècnic, desglossades individualment, indicant nom i cognoms, càrrec, import de la llicència i import de la mutualitat, si s'escau.

Les despeses d'arbitratge per a cada enfrontament, agrupades, o bé indicant les competicions a les que corresponen.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença dia 2 de gener de 2022 i acaba dia 31 d'agost de 2022 (inclòs).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Observacions

Si optau per la tramitació telemàtica, recordau que haureu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar