Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de baixa de la inscripció d'activitats itinerants al Registre Autonòmic d'Activitats

Eliminar de la Secció II del Registre Autonòmic d'Activitats les inscripcions de les activitats itinerants

Codi SIA

2449153

Persones destinatàries

Titulars de les activitats itinerants

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos segon l'art. 21.3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Emergències i Interior

Tràmits

X

Sol·licitud de baixa en el Registre Autonòmic d'Activitats

Requisits

Titulars de les activitats itinerants

Documentació a presentar

Termini màxim

3 mesos segons l'art. 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Emergències i Interior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Activitats Classificades

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret). Tel.: 971177717 - Fax: 971176920

(infoactivitats@dgiej.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Emergències i Interior
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar