Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2021

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears.

Codi SIA

2448178

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals i el món del llibre.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Requisits

Les sol·licituds s'han de formalitzar obligatòriament tal com s'indica en l'apartat 8 i s'han de presentar d'una manera obligatòria a través del tràmit telemàtic del procediment disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

Documentació a presentar

El formulari de sol·licitud emplenat degudament i signat, que ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra a l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, la consulta referent a l'acreditació de la identitat atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquesta consulta directament.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Un document acreditatiu d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als sectors culturals de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a subvencions de més de 3.000 €, cal presentar els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— La Tresoreria General de la Seguretat Social

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra a l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, les consultes referents a aquests certificats, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquestes consultes directament.

Si l'ICIB ja disposa dels documents anteriors, en el formulari de sol·licitud cal que la persona interessada informi de l'expedient de la subvenció anterior on es poden trobar, i l'ICIB els aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

b) Documentació del projecte

b.1) Memòria descriptiva de la inversió, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Explicació detallada de l'activitat professional que desenvolupa el sol·licitant

— Explicació detallada de la inversió o inversions que s'han de fer.

— Vinculació entre l'activitat desenvolupada per part del sol·licitant i la inversió que s'ha de fer.

— Viabilitat i coherència de la inversió o inversions que s'han de fer.

b.2) El pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli totes les despeses previstes derivades del projecte.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, si l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com una anomalia en la totalitat de la sol·licitud.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, és de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Presentació d'esmenes a la sol·licitud

Requisits

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Justificació

Requisits

Estar entre les subvencions concedides a la Resolució de la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2021

Documentació a presentar

18.3. La justificació de la inversió subvencionada s'ha de dur a terme amb la

presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), amb la

documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades per

a la concessió de la subvenció, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests

apartats:

— Indicació de totes les inversions duites a terme i dels resultats obtinguts.

— Tota la informació necessària per interpretar i comprendre correctament la

justificació de despeses presentada i la imputació al projecte.

— Si no s'ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la

memòria n'ha d'exposar les causes i explicar les modificacions aplicades.

b) Fotografies de tot el material que s'ha adquirit i/o de les inversions fetes. En el cas

que en disposin, cal que les plaques amb les característiques de la maquinària siguin

visibles.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les inversions duites a terme o les

despeses objecte de la subvenció, que ha de contenir:

— Una explicació detallada de les despeses fetes en relació amb el projecte

presentat. Si escau, s'han d'indicar les desviacions que es produeixin en el

pressupost inicial. Només s'han de tenir en compte els conceptes imputats al

pressupost presentat amb la sol·licitud.

— La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes

incorporats a la relació classificada de les despeses esmentada.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin

finançat la inversió subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

— Full de càlcul (annex 4) que inclogui una relació classificada de les despeses,

correctament emplenat i signat, amb la identificació del creditor, l'import, la data

d'emissió i la data de pagament.

d) Les factures, completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el

Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial

decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar prou

informació sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui

verificar la relació de la despesa amb l'objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura

no és prou explicatiu, cal adjuntar-hi els albarans de lliurament corresponents o altra

documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de

l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no consti l'IVA, és

obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual n'és aplicable

l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament pel qual es regulen les

obligacions de facturació.

No s'admeten factures que no desglossin amb detall la inversió realitzada.

No s'accepten tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

e) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han

de complir amb els requisits següents:

— La identificació de la persona beneficiària i l'ordenant del pagament, que han de

coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

L'ordenant ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

— Concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura

a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha

d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la

correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars,

l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el

càrrec.

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

— No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

f) Qualsevol altra documentació que li sigui requerida a l'efecte de comprovar la

realització del projecte subvencionat.

Models:

Termini màxim

El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba al cap de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de concessió, si el projecte ja ha finalitzat. Del 8 d'abril al 11 de maig (ambdós inclosos)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Observacions

IMPORTANT: Tota la documentació justificativa s'ha de trametre en un sol pdf.

X

Presentació d'esmenes de documentació justificativa

Requisits

Interessat en el procediment de la Convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2021

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar