Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques d'èxit ESPA i FP 21-22

Concedir beques per dur a terme estudis esmentats en el punt anterior en programes de segona oportunitat. Mitjançant aquestes beques d'èxit, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de persones joves desocupades entre 18 i 29 anys que abandonaren els estudis d'una manera primerenca i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior. Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat que acabin amb èxit aquests estudis, alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

Codi SIA

2447447

Persones destinatàries

Joves desocupats que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandants d'ocupació desocupats en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin:

— Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (CEPA) per al període 2021-2022 (en cursos quadrimestrals: octubre-febrer i febrer-juny).

— Cicles de formació professional (FP) presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) durant el curs acadèmic 2021-2022, per incentivar el retorn al sistema educatiu.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des que s'ha rebut en el Registre la llista que ha de presentar la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

Alumnes que cursin segon, tercer o quart d'ESPA

a) Estar matriculat en segon, tercer o quart d'educació secundària per a persones adultes durant el període 2021-2022 b) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici de activitats lectives.

d) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

e) Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en algun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears

Alumnes que cursin FP

a) Estar matriculat en un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

— En el cas específic dels alumnes de cicles d'FP de 2.000 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).

— Pel que fa als alumnes de cicles d'FP de 1.400 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives en el primer curs o en el mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

b) No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2020-2021 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2020-2021 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020 tampoc no hi tenen dret ara.

c) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici d'activitats lectives.

e) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

f) Aprofitament del curs:

— Pel que fa als alumnes que cursin el primer curs d'un cicle d'FP, s'ha d'interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d'aprofitament.

— En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d'un cicle d'FP de 2.000 hores, o facin les pràctiques formatives en centres de treball, i en el cas dels cicles formatius de 1.400 hores, s'ha d'interpretar que, en acabar, estan en condicions d'obtenir la titulació oficial, en termes d'aprofitament.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini comença el dia 1 d'octubre de 2021 i conclou el 15 de gener de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(goliver@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar