Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques majors 30 accions formatives SOIB 2021-2022

Establir una convocatòria informativa de beques adreçada als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista que es trobin en situació d'atur, que cursin accions formatives finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que finalitzin després de l'1 de setembre de 2021 i fins al 31 d'agost de 2022.

Codi SIA

2447329

Persones destinatàries

· Persones majors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació i desocupades com a mínim quatre mesos en els darrers sis d'immediatament anteriors al dia d'incorporació a cada acció formativa en el SOIB o en un altre servei públic del sistema nacional d'ocupació.

· Dones víctimes de violència masclista d'acord amb el que estableix l'apartat 5.2 d'aquest annex.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud beca

Requisits

Persones majors de 30 anys

a) Cursar una acció formativa d'una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB.

b) Tenir més de 30 anys a l'inici de cada acció formativa.

c) Estar inscrita en el SOIB com a demandant d'ocupació desocupat el dia d'inici de cada acció formativa.

d) Haver estat inscrita en el SOIB o en un altre servei públic del sistema nacional d'ocupació com a demandant d'ocupació desocupat durant almenys quatre mesos en els darrers sis d'immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció formativa.

e) Finalitzar l'acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte).

Dones víctimes de violència masclista

a) Cursar una acció formativa d'una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB.

b) Estar inscrita com a demandant d'ocupació desocupada en el SOIB el dia d'inici de cada acció formativa.

c) Finalitzar l'acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte).

d) Estar en situació de ser una dona víctima de violència masclista acreditada, d'acord amb l'apartat 6.5.b) de l'annex de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Si l'alumna és víctima de violència masclista, ha d'adjuntar a la sol·licitud un dels documents següents:

— Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

— Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

— Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència masclista, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

— Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

c) El SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com verificar les dades d'identitat (DNI), excepte en cas d'oposició expressa de la persona interessada, que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, la persona sol·licitant ha d'aportar juntament amb la sol·licitud d'ajut la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, i l'informe de vida laboral.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar la sol·licitud comença l'endemà que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar