Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a les cases i centres regionals de les Illes Balears per al 2021

La convocatòria té per objecte facilitar a les cases i centres regionals de les Illes Balears atendre les despeses de funcionament i manteniment de les seus respectives.

Codi SIA

2446432

Persones destinatàries

Les cases i centres regionals amb seu a les Illes Balears degudament inscrites en el Registre d'associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

S'adjunta model de sol·licitud

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Inici del procediment, presentació de sol·licituds

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les cases i centres regionals amb seu a les Illes Balears degudament inscrites en el Registre d'associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableixen els apartats 4.1 i 4.2 de la convocatòria

Documentació a presentar

Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que en tengui la representació legal, segons el model normalitzat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i fins el dia 15 d'octubre de 2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177002

(balearsexterior@dgri.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar