Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2021, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua.

L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. En aquest sentit, enguany, en el context de crisi sanitària per la COVID-19, es preveu de forma extraordinària ajudar al sosteniment de les cases balears a l'exterior, encara que aquesta situació hagi dificultat, limitat o impedit la realització d'activitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua.

Codi SIA

2445156

Persones destinatàries

Les associacions o els centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia al territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior, que compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

S'adjunta model de sol·licitud

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Inici del procediment, presentació de sol·licituds

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions o els centres socials legalment reconeguts, sense finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia al territori on es trobin assentats i constituïts com a comunitats balears a l'exterior, que compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria

Documentació a presentar

Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que en tengui la representació legal, segons el model normalitzat.

A més, s'ha de presentar la documentació següent:

1. Documentació referida a l'entitat

a) Estatuts de l'entitat actualitzats.

b) Documentació acreditativa de la representació legal de l'entitat.

c) Número d'identificació fiscal de l'entitat.

d) Declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries (la titularitat ha de ser de l'entitat sol·licitant).

e) Declaració responsable que l'entitat no està donada d'alta davant la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En el cas que hi estigui o hi hagi estat, presentació dels certificats administratius corresponents que està al corrent del pagament de les obligacions, només si no autoritza a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat a comprovar-ho.

f) Les declaracions responsables següents, segons els models inclosos a la sol·licitud.

— De compliment de les obligacions de l'entitat.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

— De totes les ajudes i les subvencions relacionades amb la sol·licitud, procedents de qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, sol·licitades per l'entitat o que se li hagin concedit.

2. Projecte per al qual se sol·licita la subvenció

a) Memòria descriptiva de les activitats o de la inversió per a les quals es demana l'ajuda.

b) Pressupost de la despesa.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les sol·licituds de les ajudes es poden presentar en qualsevol moment a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 15 de novembre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177002

(balearsexterior@dgri.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar