Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió als cicles formatius de grau mitjà curs 2021-2022. SISTEMA ANÒNIM

Concretar el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió als cicles formatius de grau mitjà (GM) del sistema educatiu que s'han d'impartir, durant el curs 2021-2022, en règim d'ensenyament presencial, en la modalitat d'oferta completa, als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Codi SIA

2410988

Persones destinatàries

Persones interessades que reuneixen les condicions d'accés.

Termini per a resoldre i notificar

1. El dia 9 de juliol de 2021 els centres educatius han de publicar la llista provisional de persones sol·licitants a les places de cadascuna de les vies d'accés en els cicles formatius de grau mitjà.

2. El dia 20 de juliol de 2021 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés en els cicles formatius de grau mitjà.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió als cicles formatius de grau mitjà curs 2021-2022. SISTEMA ANÒNIM

Requisits

1. Les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic equivalent poden accedir als cicles formatius de grau mitjà per l'accés via ESO.

2. A més, les persones interessades poden accedir a aquests cicles mitjançant l'accés via ESO si estan en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques o acrediten alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Tenir el títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).

b) Tenir el títol de tècnic auxiliar (FP1).

c) Estar en possessió d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del batxillerat.

d) Acreditar tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP).

e) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM).

f) Haver superat, dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental.

g) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

3. Les persones interessades també tenen accés per aquesta via sempre que, sense tenir les titulacions o els estudis indicats en els apartats anteriors d'aquest punt, hagin obtingut alguna de les titulacions que figuren a continuació o bé l'homologació amb alguna d'aquestes titulacions:

a) Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior).

b) Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Títol universitari amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional que figuri en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials.

d) Títol declarat equivalent a una titulació universitària.

4. Les persones que hagin cursat estudis en sistemes educatius estrangers i hagin obtingut l'homologació amb el títol de batxiller o l'homologació amb el primer curs complet d'aquest títol, però no disposin de l'homologació amb l'ESO, també poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau mitjà per l'accés via ESO.

5. Les persones que tenen un títol de formació professional bàsica poden sol·licitar les places reservades per a l'accés via FPB. En aquest cas, tenen prioritat en els cicles formatius de les famílies professionals que s'inclouen en el punt 7 de l'annex del títol corresponent.

6. Les places reservades per a l'accés per altres vies les poden sol·licitar les persones que reuneixen almenys una de les condicions següents:

a) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

b) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

c) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà d'acord amb la normativa vigent.

d) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés d'acord amb la normativa vigent.

e) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau superior d'acord amb la normativa vigent.

f) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

g) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

h) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

7. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau mitjà per l'accés per altres vies, detallat en l'apartat anterior, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no poder optar a cap altra via d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Observacions

Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar