Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys que cursin formació professional per a l'ocupació 2020-2022

Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de Beques d'Èxit adreçada a les persones joves desocupades inscrites en el SOIB que cursin accions formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i fins al 31 d'agost de 2022, així com les accions formatives finançades pel SOIB que hagin acabat després del 31 de juliol de 2020 i en què s'hagi sol·licitat la beca en la convocatòria 2019-2020 (BOIB núm. 77, d'11 de juny de 2019).

Codi SIA

2409955

Persones destinatàries

Alumnes d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB que reuneixin els requisits del punt 5 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud SOIB Jove Beques d'èxit Formació Professional per a l'Ocupació

Requisits

-Cursar una acció formativa, d'una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB.

-Tenir més de 16 anys i menys de 30 el dia natural anterior al d'inici de l'acció formativa.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia d'inici de l'acció formativa.

-Finalitzar l'acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte/a)

Documentació a presentar

- Sol.licitud

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

TERMINI GENERAL

Comença el dia següent que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

TERMINI ESPECIAL

En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans de la publicació d'aquesta convocatòria, serà de dos mesos des de la publicació al BOIB, excepte que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar