Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera (PERSONAL DOCENT)

Concedir una bestreta extraordinària per import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides per atendre necessitats de caràcter urgent.

Codi SIA

2408252

Persones destinatàries

Personal docent no universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma.

No poden ser beneficiaris els funcionaris interins i el personal laboral docent.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Presentació de la sol.licitud

Requisits

El personal docent no universitari en actiu té dret a la concessió de bestretes extraordinàries de fins a sis mensualitats líquides per atendre necessitats de caràcter urgent que han de ser reintegrades fins a un màxim de 24 mensualitats que serán mensualment retingudes a la nòmina i no produiran cap tipus d'interès.

No obstant això, no poden ser beneficiaris de bestretes extraordinàries els funcionaris interins i el personal laboral docent.

Tenen la consideració de necessitats urgents, a l'efecte de concessió de les bestretes extraordinàries, les derivades de:

a)Matrimoni.

b) Divorci, separació o nul·litat del matrimoni del sol·licitant.

c) Defunció del cònjuge (o persona unida per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta d'acord amb la Llei 18/2001, de parelles estables, de 19 de desembre) o fills.

d) Naixement, adopció d'un fill o acolliment d'un menor.

e) Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge (o persona unida per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta d'acord amb la Llei 18/2001, de parelles estables, de 19 de desembre) o fills.

f) Amortització de despeses degudament acreditades per causa de l'adquisició de primer habitatge habitual.

g) Realització d'obres necessàries i imprescindibles per a la conservació del primer habitatge.

h) Trasllat de domicili a la localitat on es trobi ubicat el centre de treball del sol·licitant.

i) Despeses per estudis oficials, per part del sol·licitant o dels seus fills, en centres ubicats fora de la seva illa de residència.

j) Adquisició de vehicles quan aquests siguin necessaris per al trasllat al lloc de treball, i especialment quan el lloc de feina sigui itinerant.

k) Altres circumstàncies de naturalesa semblant que mereixin aquesta qualificació per part de la Comissió d'Acció Social d'Educació

Documentació a presentar

Tota la documentació necessària perquè es pugui valorar de forma adequada que la situació personal del funcionari s'ajusta a una de les necessitats urgents.

Justificació: en el termini de tres mesos des de l'ingrés de l'import de la bestreta, s'han de presentar les factures justificatives de la despesa per un import igual o superior al de la bestreta concedida

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Primària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177862 - Fax: 971176867

(fonssocial@dgpdocen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Personal Docent
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar