Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional 2021

Convocar proves que permeten obtenir directament els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional.

Codi SIA

2405545

Persones destinatàries

- Per al títol de tècnic, persones que tenguin 18 anys o més dins el 2021 i tenir els requisits d'accés.

- Per al títol de tècnic superior, persones que tenguin 20 anys o més dins el 2021 i tenir els requisits d'accés.

Termini per a resoldre i notificar

El 23 de març de 2021 els centres han de publicar al tauler d'anuncis i a la seva pàgina web la relació provisional de persones inscrites a cada cicle amb la indicació del nom dels mòduls en els quals estan inscrits per examinar-se i el nom del cicle al qual pertanyen.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les persones interessades a fer les proves lliures s'han d'inscriure al centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar.

Més informació a http://fp.caib.es.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional

Requisits

- Per al títol de tècnic, complir 18 anys o més dins el 2021 i tenir els requisits d'accés.

- Per al títol de tècnic superior, complir 20 anys o més dins el 2021 i tenir els requisits d'accés.

Taxes

P40 . Taxa per a proves lliures de formació professional - https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Documentació a presentar

La sol·licitud d'inscripció i la documentació justificativa s'ha de presentar en el centre educatiu triat per a la realització de les proves. La documentació és la següent:

1. Sol·licitud.

2. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s'ha d'aportar el model de document d'ingrés 046 o, si escau, acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa.

3. Per acreditar el requisit d'edat, s'ha d'aportar original i còpia del document oficial d'identificació (DNI, passaport, etc.).

4. Documentació que acrediti els requisits d'accés.

5. Si escau, documentació per sol·licitar convalidació i exempcions.

6. Si escau, documentació per sol·licitar l'adaptació de la prova.

Models:

Termini màxim

La inscripció a les proves lliures s'ha de formalitzar del 3 al 12 de març de 2021, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

Observacions

Les persones interessades a fer les proves lliures s'han d'inscriure al centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar.