Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional 2021

Convocar proves que permeten accedir a cicles de grau mitjà d'FP per a les persones que no tenen cap altre requisit.

Codi SIA

2405289

Persones destinatàries

Persones majors de 17 anys o que els compleixin dins el 2021 que no tenen cap titulació que els permeti accedir als estudis d'FP de grau mitjà.

Termini per a resoldre i notificar

La llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà s'ha de publicar el dia 23 de març de 2021 al tauler d'anuncis i en la pàgina web del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es fa la prova.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció per fer la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Requisits

- Persones que compleixin 17 o més dins l'any natural 2021.

- No tenir cap altre requisit d'accés.

Taxes

P40 . Taxa per a proves d'accés a cicles formatius d'FP - https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

Documentació a presentar

1.Sol·licitud.

2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà s'ha d'aportar una declaració responsable.

3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s'ha d'aportar el model de document d'ingrés 046 o, si escau, per acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa aportar la documentació requerida.

4. Per acreditar el requisit d'edat s'ha d'aportar original i còpia del document oficial d'identificació (DNI, passaport, etc.).

5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d'aportar, a més, la documentació justificativa (s'ha de presentar l'original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi).

6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d'accés superada i sol·licitin que la qualificació d'aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d'aportar el certificat que ho acrediti.

7. Les persones que sol·licitin l'adaptació de les condicions en què s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d'aportar algun dels documents justificatius.

Models:

Termini màxim

El període d'inscripció a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà és del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(apiza@dgfpieas.caib.es)

Observacions

La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es fa la prova.