Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment de comunicació de malalties de declaració obligatòria a animals de producció

Establir el procediment per dur a terme la comunicació de la presencia o sospita de malalties de declaración obligatòria a animals de producció d'acord amb la Llei 8/2003 de sanitat animal i el i Reial decret 526/2014 que estableix la llista de malalties de declaración obligatòria

Codi SIA

2402058

Persones destinatàries

Ramaderes, responsables laboratoris, veterinaris en pràctica clínica i qualsevol altra persona que tenguin coneixement de la presència o sospita d'una malaltia sotmesa a declaració obligatòria

Termini per a resoldre i notificar

No aplica

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Ramaderia

Tràmits

X

Comunicació de malalties de declaració obligatòria en animals de producció

Requisits

Comunicar la presència o sospita de malalties de declaració obligatòria en animals de producció establerts a l'annex I del Reial decret 526/2014 així com malalties emergents. Es poden consultar malalties incloses a llista única OIE al següent enllaç:

https://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/

La comunicació s'ha de dur a terme de forma immediata en els següents casos:

a) L'aparició per primera vegada a Espanya, en una zona o en un compartiment, d'una malaltia de l'annex I o d'una malaltia emergent.

b) La reaparició d'una malaltia que figuri en l'annex I.A o I.B després d'haver declarat que s'havia extinguit el focus en Espanya, o en una zona o compartiment.

c) L'aparició per primera vegada a Espanya, o en una zona o compartiment de qualsevol soca nova del patògen d'alguna de les malalties que figuren a al'annex I

d) El canvi repentí e inesperat de la distribució, o l'increment en la incidencia o virulencia, de la morbilitat o la mortalitat d'una de les malalties que fuguren en l'annex I

e) L'aparició d'una de les malalties que figuren en l'annex I en un nou tipus d'hoste.

A altres situacions, s'han de complir resta de terminis establerts a article 3 del Reial decret 526/2014

Documentació a presentar

· Comunicació de presència o sospita de malaltia de declaració obligatòria que inclogui informació obligatòria d'acord amb Reial decret 526/2014.

· Resultats de proves diagnòstiques efectuades (en cas que existeixin)

Models:

Termini màxim

Termini de comunicació de presència o sospita d'acord amb article 3 de Reial decret 526/2014

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Ramaderia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Ramaderia

C/ Reina Constança, 4 . Tel.: 971176047 - Fax: 971176880

(ramaderia@dgagric.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional