Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2021-2022

establir la convocatòria informativa d'ajuts i beques adreçada als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2021-2022 per tal que puguin presentar les sol·licituds corresponents a beques de transport públic, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat. Tot això d'acord amb els articles 20 a 23 de l'Ordre TMS/368//2019, de 28 de març.

Així mateix, s'estableix la convocatòria informativa de beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere que siguin alumnes d'accions formatives descrites a l'apartat anterior.

Codi SIA

2401449

Persones destinatàries

Els treballadors que a l'inici de la formació estiguin desocupats i que hagin finalitzat la formació impartida pel centre en el marc de les convocatòries d'accions formatives finançades pel SOIB i en els centres propis

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

1. Els treballadors que a l'inici de la formació estiguin desocupats i que hagin finalitzat la formació impartida pel centre en el marc de les convocatòries d'accions formatives finançades pel SOIB i en els centres propis, poden rebre els ajuts prevists en la convocatòria d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex 1 de la mateixa.

2. L'alumne o alumna també té dret a aquesta beca o als ajuts, amb els mateixos requisits, durant l'execució exclusiva de la pràctica professional en l'empresa.

Documentació a presentar

- D30: Sol.licitud d'ajuts

- D52: Declaració responsable de dades bancàries

- D31: Declaració responsable de la renda

Per sol.licitar ajuts per a transport públic: Certificat d'empadronament o targeta de la demanda d'ocupació en cas que tengui el domicili en un municipi diferent d'aquell on s'imparteix l'acció formativa.

Per sol.licitar ajuts per a allotjament i manutenció: Contracte d'arrendament, factura d'hostalatge o qualsevol document acreditatiu.

Per sol.licitar ajuts per conciliació: Fotocòpia del llibre de família, certificat de convivència expedit per l'Ajuntament corresponent i el document D31. En cas de familiars dependents adjuntar el certificat de dependència expedit per la Direcció General de Dependència o òrgan competent.

Per sol.licitar beques per a dones víctimes de violència de gènere: Sentència condemnatòria o Resolució judicial de mesures cautelars o Ordre de protecció/informe del ministeri fiscal o informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats en es termes de la convocatòria.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les entitats formatives i les dones víctimes de violència de gènere podran presentar les sol·licituds, d'acord amb el model que es troba a la web del SOIB, en el termini de tres mesos des de la finalització de l'acció formativa

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(goliver@soib.caib.es)

Observacions

En el cas de dones víctimes de violència de gènere poden presentar la sol.licitud al centre de formació o directament al SOIB.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional