Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Impost Estades Turístiques. Verificació de dades / comprovació limitada.

És un procediment derivat de l'Impost Estades Turístiques.

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions.

En el procediment de comprovació limitada l'Administració tributària podrà comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

Codi SIA

2406123

Persones destinatàries

Obligats a presentar declaracions - Substituts dels contribuents

Termini per a resoldre i notificar

6 Mesos

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

FASES DEL PROCEDIMENT

Inici.

D'ofici.

Verificació de dades: Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb dades suficients per a formular-la.

Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent.

L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en la qual se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs d'aquestes.

Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per a formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació:

Verificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.

Comprovació limitada: L'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa que no procedeix regularitzar la situació tributària a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació: El procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes:

a) Resolució, en la qual s'indiqui no procedeix practicar liquidació provisional o en la qual es corregeixin els defectes advertits.

b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en aquesta.

c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància es farà constar en diligència, no sent necessari dictar resolució expressa.

d) Caducitat.

e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades.

La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte d'aquesta.

El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les següents formes:

a) Resolució expressa de l'Administració.

b) Caducitat.

c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Òrgan competent per a resoldre

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Tràmits

X

Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de l'ATIB

Requisits

Ser Persona física o jurídica interessada en el procediment

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Termini no inferior a 10 dies hàbils (art 55 R RD 1065/2007)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

(atib@atib.es)

X

Efectuar al·legacions i aportar documents o justificants

Requisits

Ser persona física o jurídica interessada en el procediment

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Al·legacions termini no inferior a 10 dies ni superior a 15 (art. 99.8 LGT)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

(atib@atib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Agència Tributària Illes Balears (ATIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar