Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Recursos de reposició en matèria tributària

Els actes de l'Administració Tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa podran ser objecte, amb caràcter previ, de recurs potestatiu de reposició. Serà competent per a conèixer i resoldre el recurs l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.

Si l'interessat interposés recurs de reposició, no podrà promoure reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'hagi resolt de manera expressa o fins que pugui considerar-se desestimat per silenci administratiu.

Codi SIA

2406124

Persones destinatàries

Persones i empreses

Termini per a resoldre i notificar

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

FASES DEL PROCEDIMENT

Inici.

Mitjançant escrit d'interposició, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment pel transcurs del termini establert sense haver-se dictat resolució expressa.

En interposar el recurs, l'interessat farà constar que no ha impugnat el mateix acte en via economicoadministrativa. L'escrit d'interposició haurà d'incloure les al·legacions que l'interessat formuli tant sobre qüestionis de fet com de dret. A aquest escrit s'acompanyaran els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exerciti.

La mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat. No obstant això, a sol·licitud de l'interessat se suspendrà l'execució de l'acte impugnat en els termes assenyalats en la normativa d'aquest procediment.

Tramitació:

La reposició sotmet a coneixement de l'òrgan competent per a la seva resolució totes les qüestions que ofereixi l'expedient, hagin estat o no plantejades en el recurs, sense que en cap cas es pugui empitjorar la situació inicial del recurrent.

Terminació:

Mitjançant resolució en la qual s'estimi o desestimi el recurs interposat.

Recursos que cal interposar contra resolució desestimatòria

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà al de la notificació de la resolució del recurs de reposició o des de l'endemà a aquell en què s'entengui desestimat. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Òrgan competent per a resoldre

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Tràmits

X

Presentació del recurs

Requisits

Ser persona física o jurídica interessada en el procediment

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

1 mes des del dia següent al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment pel transcurs del termini establert sense haver-se dictat resolució expressa

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1. Tel.: 971176688 - Fax: 971176323

(atib@atib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Agència Tributària Illes Balears (ATIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar