Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020

Mesura 1.1. Suport al sector agrari i agroindustrial. Aquesta mesura comprèn tres tipus

d'actuacions:

- Suport al comerç minorista. Es tracta de què els productors agroalimentaris locals

augmentin el valor afegit dels seus productes, aprofitant noves vies i canals alternatius de

comercialització.

- Suport a la promoció de noves formes d'agricultura a través de projectes de cooperació i

integrals. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin la multifuncionalitat de

l'agricultura i que estableixin sinergies amb altres sectors com el de l'hostaleria i la

gastronomia, el de l'educació i el desenvolupament comunitari, o el del medi ambient i la

gestió de recursos naturals, a més de les previstes en el títol IV de la Llei 3/2019, de 31 de

gener, agrària de les Illes Balears.

- Suport a la posada en valor de les varietats locals i les races autòctones. Es tracta

d'impulsar actuacions que promoguin les varietats locals i les races autòctones, ja sigui a

través dels canals tradicionals, com les fires i els mercats, o bé a través d'altres canals més

innovadors.

Mesura 1.2. Suport a la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquesta mesura

comprèn dos tipus d'actuacions:

- Actuacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural. Es tracta de

conservar i posar en valor el patrimoni natural i cultural i també de fomentar la

diversificació econòmica. Amb aquests fins es vol impulsar la creació i consolidació

d'empreses en l'àmbit del turisme de caràcter naturalístic o cultural, especialment si estan

lligades a explotacions agràries.

- Inversions vinculades a la consolidació de les empreses forestals.

Mesura 1.3. Conservació i gestió sostenible de recursos naturals. Aquesta mesura comprèn

dos tipus d'actuacions:

- Ús eficient de l'aigua. Es tracta de promoure un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura.

- Eficiència energètica. Es tracta de fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç

d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal, tot facilitant l'ús de

fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altres matèries primeres no

alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Mesura 1.4. Suport transversal a l'impuls dels diferents sectors. Aquesta mesura comprèn

un sol tipus d'actuacions:

- Formació i informació. Es tracta de fomentar la transferència de coneixements, la

sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient.

Codi SIA

2352355

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques que desenvolupin les actuacions subvencionables

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuda

Requisits

Veure convocatòria

Documentació a presentar

a. Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o targeta d'identificació fiscal de la persona sol·licitant i dels seus representants legals.

b. Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats i acreditació de la representació amb la qual actua el/la signant de la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud.

c. Declaració expressa en què es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució pública o privada, relacionades amb la sol·licitud presentada o concedides per aquestes institucions per les despeses objecte de la sol·licitud.

d. Memòria descriptiva que detalli:

1. Descripció general del promotor i del projecte: antecedents, context, solvència tècnica i econòmica, estudi de mercat, qualitat tècnica, responsabilitat social empresarial (RSE) i justificació.

2. Funcionament del projecte i perfil de la població beneficiària.

3. Objectius.

4. Implicacions agràries, ambientals i socials, si és el cas.

5. Necessitats que justifiquin les inversions.

6. Inversions a realitzar.

7. Viabilitat tècnica del projecte, especificant capacitats productives i/o de prestació de serveis en el mercat i sortides comercials.

8. Viabilitat econòmica i repercussions en l'ocupació (creació i/o consolidació de llocs de treball).

e. Còpia del projecte bàsic, en cas de realitzar obra major.

f. Plànols o croquis en els quals figuri l'emplaçament de les inversions.

g. Pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats. S'han de presentar tres pressuposts (o proformes) en el cas que estableix l'apartat Quart.10 d'aquesta convocatòria.

h. En cas de compra d'edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor per si l'edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària els darrers deu anys.

i. Sol·licitud de llicència d'obres, si és el cas.

j. Si és el cas, documentació justificativa del compliment d'algun dels criteris de puntuació establerts a l'apartat Setè.2 de la present convocatòria.

k. Autorització per a la comprovació per part del FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

l. Pressupost de les actuacions i activitats a desenvolupar amb l'IVA desglossat.

Models:

Termini màxim

30 dies naturals

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787312 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar