Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 (projectes mixts d'ocupació i formació)

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts:

─ Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

─ Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més.

2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge.

3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

Codi SIA

2350481

Persones destinatàries

a) Organismes autònoms i altres ens amb personalitat jurídica pròpia de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

b) Entitats locals i els organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals.

c) Consorcis i fundacions del sector públic.

d) Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, considerades com a entitats del tercer sector d'acció social que estableix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions del president del SOIB és de sis mesos des del dia següent que es publiqui la convocatòria en el BOIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consultar punts 9 i 10 de la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB fins a 30 de novembre de 2020.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(formaciodual@soib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional