Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Elaboració i tramitació d'un Avantprojecte de llei

Elaborar i tramitar un Avantprojecte de llei fins a l'aprovació del Projecte de llei pel Consell de Govern.

Codi SIA

2329286

Persones destinatàries

Administracions, entitats i persones que vegin afectats els seus drets i interessos legítims.

Termini per a resoldre i notificar

No és d'aplicació.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Tràmit d'audiència i informació pública en el procediment d'elaboració i tramitació d'un Avantprojecte de llei

Requisits

Que el tràmit d'audiència i informació pública estigui obert.

Documentació a presentar

Termini màxim

El que es determini en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb un mínim de 15 dies des de l'obertura del tràmit.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Govern de les Illes Balears