Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit ESPA I FP 2020-2021

Establir la convocatòria de Beques d'Èxit adreçada a les persones joves desocupades inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin:

· Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA ) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny).

· Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior (FP en endavant) sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

Codi SIA

2328004

Persones destinatàries

Persones joves desocupades entre 18 i 29 anys, que abandonaren de manera primerenca els estudis i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu estudiant algun cicle d'FP de grau mitjà o superior.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud beca d'èxit ESPA i FP 2020-2021

Requisits

- Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d'ESPA o 750 hores d'un cicle de grau mitjà o superior d'FP presencial curs 20-21

- Tenir més de 18 anys i menys de 30 el dia anterior al d'inici de les activitats lectives.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

- Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil,el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

- Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement (ESPA) o promocionar de 1r a 2n al mes de juny o titular al finalitzar el cicle (FP)

- No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020 (FP).

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Fitxa de microdades

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Primer quadrimestre ESPA (setembre 2020 a febrer 2021), del dia següent publicació BOIB fins el 15 de gener de 2021.

Segon quadrimestre ESPA (febrer a juny de 2021), del dia d'inici del període de matriculació fins el 31 de maig de 2021.

Formació professional de grau mitjà o superior (FP), el termini del dia següent publicació BOIB fins el 31 de maig de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar