Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2020

Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral..

Codi SIA

2314733

Persones destinatàries

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen, i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: les universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrada en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.

c) Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica: d'acord amb el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen aquests centres.

d) Empreses privades d'R+D i/o innovació: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa del procediment, d'acord amb el que estableix l'article 14.1 e) de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010), és de sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest temps sense haver-se notificat la resolució expressa, la persona interessada podrà entendre com a desestimada la seva sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

Documents relacionats amb el procediment

 • Diligència llistat definitiu FPI 2020
  Diligència per fer constar el llistat definitiu d'ajuts per a la formació de personal investigador 2020 oferides per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 122, de 11/07/2020), així com els candidats suplents
 • Correcció d'errades llista provisinal FPI 2020
  Detectada una errada en la publicació del passat 4 de gener de 2021, es fa constar el nou llistat provisional d'ajuts per a la formació de personal investigador 2020 oferides per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 122, de 11/07/2020), així com els candidats suplents
 • Diligència llistat provisional FPI 2020
  Diligència per fer constar el llistat provisional d'ajuts per a la formació de personal investigador 2020 oferides per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 122, de 11/07/2020), així com els candidats suplents.
 • DILIGÈNCIA per a l'entrevista personal de les persones candidates als ajuts FPI i FPI_E 2020
  D'acord amb l'establert al punt 9.4 de la convocatòria del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, per la qual s'ofereixen ajuts per a la formació de personal investigador (modalitat-A) i formació de personal investigador empresarial (modalitat-B), (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 122, de 11/07/2020), es convoca a les persones que apareixen en la diligència a l'entrevista personal, en la qual han de defensar el seu projecte de tesi.
 • Llistat de les notes d'avaluació externa FPI i FPI_E 2020
  DILIGÈNCIA, per fer constar el llistat de les notes d'avaluació externa per a les persones candidates als ajuts de formació de personal investigador 2020 (FPI i FPI_E) oferts per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 122, de 11/07/2020)
 • Resolució FPI_2020

Tràmits

X

Presentació de les sol·licituds

Requisits

Veure les bases de la convocatòria

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Secretaria autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(poliver@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional