Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola

Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, regulades al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent per mitjà d'aquest tràmit.

Codi SIA

2307577

Persones destinatàries

Col·lectius de professionals de la mar

Professionals del sector pesquer

Professionals que exerceixen l'activitat de l'aqüicultura

Centres o establiments de producció en el cas de l'aqüicultura.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Tràmits

X

Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola

Requisits

Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent, en la qual hi ha de constar:

a. Les dades d'identificació de la persona sol·licitant.

b. La descripció del tipus d'activitat que es vol dur a terme i els mitjans tècnics i els recursos que s'hi han de destinar.

c. El compliment de tots els requisits que estableix aquest Decret d'acord amb l'activitat que es vol dur a terme.

2. Poden presentar la declaració responsable:

a. El responsable de l'empresa o l'entitat del sector pesquer que figura en l'article 4.1 del Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears interessada a dur a terme i gestionar activitats de turisme pesquer o mariner.

b. L'armador de l'embarcació interessada a dur a terme l'activitat de la pesca-turisme.

c. El responsable del centre d'aqüicultura interessat a dur a terme l'activitat de turisme aqüícola.

3. La facultat d'inici de les activitats, per tant, queda condicionada al fet que en el mateix moment que es presenta la declaració responsable la persona interessada ja compleixi tots els requisits normativament exigibles establerts als articles 5, 6 o 7 del Decret 22/2016.

4. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o document que consta en la declaració responsable d'inici d'activitat o l'acompanya, comporta, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, que el tràmit de comunicació quedi sense efecte i impedeix l'exercici de l'activitat des del moment en què es coneix, de la qual cosa n'ha de dictar una resolució el director general de Pesca i Medi Marí.

Documentació a presentar

Termini màxim

Cap

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional