Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu

Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

Codi SIA

2262573

Persones destinatàries

Persones que no reuneixin cap requisit que permeti accedir directament al cicle de grau superior de formació professional que es vulgui cursar i que compleixin dinou anys o més l'any 2020.

Termini per a resoldre i notificar

La llista provisional de persones admeses i de persones excloses de fer la prova d'accés a una opció de cicles formatius de grau superior s'ha de publicar el dia 5 de juny de 2020 al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es fa la prova.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció per fer la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional

Requisits

Persones que no reuneixin cap requisit que permeti accedir directament al cicle de grau superior de formació professional que es vulgui cursar i que compleixin dinou anys o més l'any 2020.

Taxes

P40 . Taxa per a proves d'accés a cicles formatius de formació professional - https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Documentació a presentar

La documentació s'ha de presentar al mateix centre on es fa la prova.

1.Sol·licitud.

2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior s'ha d'aportar una declaració responsable.

3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s'ha d'aportar el model de document d'ingrés 046. El codi del concepte per aquesta taxa és el P40.

4. Per acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació han d'aportar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d'ocupació.

b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d'aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

c) Les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa han d'aportar el títol o certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

d) Els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció han d'aportar el certificat d'ingressos de renda mínima d'inserció. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família.

e) Els membres d'unitats familiars que percebin la renda social garantida han d'aportar el certificat d'ingressos de renda social garantida. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família.

f) Els membres d'unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han d'aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família.

g) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació han d'aportar la resolució judicial que ho determini.

h) Les persones que hagin estat víctima d'actes terroristes han d'aportar algun del documents següents:

- Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l'Interior, a nom del sol·licitant.

- Una resolució prèvia d'indemnització per acte terrorista. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s'ha de presentar el llibre

de família.

- Un títol del Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també

s'ha de presentar el llibre de família.

i) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han d'aportar algun dels següents documents:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins

que es dicti l'ordre de protecció.

- Una resolució judicial amb la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

- Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de

l'Institut Balear de la Dona.

- En el cas de ser-ne fill dependent, també s'ha de presentar el llibre de família.

j) Els membres de famílies monoparentals han d'aportar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor

k) Els joves en situació d'acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l'acolliment, o, si no n'hi ha, un

certificat emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa o Consell Insular de Formentera).

5. Per acreditar el requisit d'edat s'ha d'aportar l'original i una còpia del document oficial d'identificació (DNI, passaport, etc.).

6. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d'aportar, a més, la documentació justificativa (s'ha de presentar l'original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi).

7. Les persones que tenguin alguna part de la prova d'accés superada i sol·licitin que la qualificació d'aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d'aportar el certificat que ho acrediti.

8. Les persones que sol·licitin l'adaptació de les condicions en què s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d'aportar algun dels documents justificatius.

Models:

Termini màxim

El període d'inscripció a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior és del 4 al 18 de març de 2020, ambdós inclosos.

A causa del COVID-19, el termini d'inscripció s'amplia des del dia 25 de maig al dia 29 de maig de 2020.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

Observacions

La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es fa la prova.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional