Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer

Realitzar el tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer

Codi SIA

2248733

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques que pretenguin fer la construcció d'un vaixell de pesca professional.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer

Requisits

Les que indiquen la normativa d'aplicació

Documentació a presentar

-Fotocòpia del DNI o NIF de l'interesant

-CIF de la societat

-Autorització del sol·licitant en cas de representació

-Fotocopia del DNI de la persona representant

-Projecte tècnic que inclogui el càlcul de l'arqueig del nou vaixell en TRB i GT (2 còpies)

-Estudi de rentabilitat de l'explotació i una memòria de l'activitat pesquera

-Conformitat de la Confraria de Pescadors del port base solicitat i modalitat de pesca a la qual es vol dedicar el vaixell

-Declaració responsable a la qual el sol·licitant posi de manifest que durant els darrers 5 anys previs a la sol·licitud no ha resultat beneficiat de cap ajuda destinada a la paralització definitiva de l'activitat pesquera provinent del Fons Europeu Marítim i de Pesca i en tot cas que a la construcció del nou vaixell de pesca no es destinarà financiació provinent del Fons Europeu Marítim i de Pesca

CARPETA DE BAIXES/CARPETA DE BAJAS

-Un full d'assentament d'inscripció marítima, certificat i actualitzat en el qual consti que el vaixell es aportat per a una nova construcció

-Compromís de baixa formulat per la persona propietària de l'embarcació que s'ha de subscriure davant l'àrea d'Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern

-Document acreditatiu de la liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals quan la persona sol·licitant de l'autorització no sigui titular registral del vaixell del qual s'aporta la baixa

-Certificació del Registre Mercantil en què s'acrediti la titularitat del vaixell i que aquest està lliure de càrregues i gravàmens

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

(millull@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional