Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals

Drets de protecció de les dades de caràcter personal de les persones físiques.

El Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades (RGPD), recull una sèrie de drets de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals, com són el dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats.

Aquests drets s'han d'exercir directament per la persona afectada o a través d'un representant davant el responsable del tractament de les dades.

S'entén per dades personals tota informació sobre una persona física que la identifiqui o la pugui identificar, com per exemple: el nom i llinatges, el número del DNI, un o diversos elements propis de la identitat (física, fisiològica, genètica o psíquica, econòmica i cultural o social), les dades de localització o un identificador en línia.

Codi SIA

2279821

Persones destinatàries

Totes les persones físiques amb capacitat d'obrar d'acord amb la normativa tenen dret d'informació en relació amb les dades i el seu tractament (articles 13 i 14 del RGPD), dret d'accés a les dades tractades (article 15 del RGPD), dret de rectificació de dades (articles 16 i 19 del RGPD), dret de supressió (articles 17 i 19 del RGPD), dret de limitació del tractament (articles 18 i 19 del RGPD), dret de portabilitat (article 20 del RGPD), dret d'oposició (article 21 del RGPD) i dret a la no inclusió en tractaments automatitzats (article 22 del RGPD).

Termini per a resoldre i notificar

Un mes

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Sol·licitud d'exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals

Requisits

Ser persona física afectada pel tractament de les dades personals.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Oficina d'Administració Electrònica

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971177140

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una obligació legal
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar