Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), regulen els següents drets dels interessats:

1. Dret d'informació (articles 12, 13 i 14 RGPD)

2. Dret d'accés (articles 15 RGPD i 13 LOPDGDD)

3. Dret de rectificació (articles 16 RGPD i 14 LOPDGDD)

4. Dret de supressió («dret a l'oblit») (articles 17 RGPD i 15 LOPDGDD)

5. Dret a la limitació del tractament (articles 18 RGPD i 16 LOPDGDD)

6. Dret a la portabilitat de les dades (articles 20 RGPD i 17 LOPDGDD)

7. Dret d'oposició (articles 21 RGPD i 18 LOPDGDD)

8. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils (article 22 RGPD)

Aquests drets s'han d'exercir directament per la persona afectada o a través d'un representant davant el responsable del tractament de les dades, que són els titulars dels òrgans directius de les Conselleries de la CAIB: Secretaris generals i Directors generals.

Codi SIA

2279821

Persones destinatàries

Totes les persones físiques amb capacitat d'obrar d'acord amb la normativa tenen dret d'informació en relació amb les dades i el seu tractament (articles 13 i 14 del RGPD), dret d'accés a les dades tractades (article 15 del RGPD), dret de rectificació de dades (articles 16 i 19 del RGPD), dret de supressió (articles 17 i 19 del RGPD), dret de limitació del tractament (articles 18 i 19 del RGPD), dret de portabilitat (article 20 del RGPD), dret d'oposició (article 21 del RGPD) i dret a la no inclusió en tractaments automatitzats (article 22 del RGPD).

Termini per a resoldre i notificar

Un mes

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Sol·licitud d'exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals

Requisits

Ser persona física afectada pel tractament de les dades personals.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Oficina d'Administració Electrònica

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una obligació legal

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar