Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla

L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023.

Codi SIA

2217252

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

b) Els esportistes de les Illes Balears de les categories cadet, infantil, juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

c) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, únicament pel que fa a les seleccions esportives autonòmiques, per participar en competicions oficials dels diferents calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

d) Els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius de les federacions esportives espanyoles, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

e) Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en lligues autonòmiques oficials organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

Termini per a resoldre i notificar

Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Les resolucions s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licitud

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si optau per la presentació telemàtica, haureu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports, o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè de l'annex d'aquesta Resolució en el Registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

Documentació que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Còpia de la factura de compra a nom del sol·licitant, en què han de figurar:

- Nom i cognoms dels esportistes que s'han traslladat.

- DNI dels esportistes.

- Dates i llocs del trasllat.

- Tarifes aèries o marítimes aplicades per cadascun dels esportistes.

- Taxes i impost del valor afegit.

- Taxa d'emissió dels bitllets.

- En el cas que les factures emeses per les navilieres no desglossin les tarifes per cadascun dels esportistes, s'haurà de presentar còpia dels documents de reserva o targetes d'embarcament de cadascun dels esportistes i tècnics que es desplacin.

- Acreditació del pagament de la factura:

Pagada al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura i data de cobrament.

Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.

Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

c) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

e) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

f) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

h) Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació o l'assistència de l'esportista o del club a la competició, així com de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip, etc.).

i) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

j) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, publica o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

k) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Observacions

Si optau per la tramitació telemàtica, recordau que haureu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar