Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens.

S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens.

Codi SIA

2095258

Persones destinatàries

Se subjecten a aquest procediment les persones amb discapacitat que presenten els requisits establerts, i que sol.liciten l'accés a dit servei.

S'adreça a persones a partir de 16 anys i fins a 65 anys, amb una discapacitat física d'un grau mínim del 65 % i necessitat d'assistència de tercera persona, que desenvolupin de manera habitual i regular activitats laborals, ocupacionals o formatives.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Tràmits

X

Sol·licitud d'accés al servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens.

Requisits

S'adreça a persones a partir de 16 anys i fins a 65 anys, amb una discapacitat física d'un grau mínim del 65 % i necessitat d'assistència de tercera persona, que desenvolupin de manera habitual i regular activitats laborals, ocupacionals o formatives.

Documentació a presentar

Sol.licitud d'accés al servei i documentació adjunta a la sol.licitud

Models:

Termini màxim

Sense termini.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Discapacitat

C/ de Joan Crespí, 11. Tel.: 971178991

(mbibiloni@dgad.caib.es)