Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador en matèria administrativa esportiva

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria administrativa esportiva.

Les fases del procediment són les següents:

1.- Acord d'inici de la consellera d'Afers Socials i Esports.

-15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova.

2.- Proposta de resolució de l'instructor.

-15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova.

3.- Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, podrà interposar-se el recurs potestatiu de reposició o directament recurs contenciós-administratiu.

Codi SIA

2248836

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques que siguin responsables de les infraccions en matèria administrativa esportiva.

Termini per a resoldre i notificar

a) Un any, en els procediments ordinaris.

b) Sis mesos, en els procediments simplificats o abreujats.

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, podrà interposar-se el recurs potestatiu de reposició o directament recurs contencios-administratiu.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Presentació al·legacions en el procediment sancionador en màteria administrativa esportiva

Requisits

Ser part interessada en el procediment.

Documentació a presentar

Model al·legacions.

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Formació

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears.

(sancionsesports@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una obligació legal

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar