Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Servei d'Atenció Primerenca

Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca

Codi SIA

2085789

Persones destinatàries

Infants de 0 a 6 anys amb necessitats d' Atenció Primerenca

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre i notificar de 3 mesos des de que la sol·licitud ha tengut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud del Servei d'Atenció Primerenca

Requisits

Edat entre 0 i 6 anys i patir un trastorn de desenvolupament o estar en risc de patir-lo

Documentació a presentar

-Fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement, en el caso dels menors.

-Declaració jurada, en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a la sol·licitud.

-Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics, fisioteràpica, del llenguatge, psiquiàtrics o escolars actuals emesos per professionals autoritzats, en format paper. Els informes i les proves diagnòstiques en suport digital es poden aportar el dia de la visita.

- Full d'empadronament si es resideix fora de Palma

En cas d'haver marcat les caselles de no voler fer les autoritzacions que consten a l'apartat DECLARACIONS/AUTORITZACIONS, també s'ha d'adjuntar la documentació següent:

- Fotocopia del DNI/NIE del menor en vigor o qualsevol altre document que acrediti la identitat d'acord amb la legislació vigent (passaport).

- Fotocòpia del DNI/NIE /CIF del pare, la mare o de la persona representant legal en vigor o qualsevol document que acrediti la identitat d'acord amb la legislació vigent (carnet de conduir, en caso d'espanyols o passaport).

- Fotocòpia del certificat d'empadronament. En tot cas.

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència

C/ de Joan Crespí, 11. Tel.: 971178991

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Atenció a la Dependència
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional