Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears

La LLei 3/2018, de 29 de maig de les Illes Balears té per objecte crear un marc legal del Tercer Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva contribució i interlocució amb l'administració, en l'àmbit de la intervenció social i en les polítiques i els sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit.

L'article 7é de la Llei 3/2018 estableix que el departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.El dit cens s'entendrà integrat dins el Registre General d'Entitats d'Iniciativa Social. Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de manera presencial com electrònica.

Codi SIA

2085661

Persones destinatàries

Poden sol·licitar la inscripció en el Cens del Tercer sector les organitzacions que adoptin alguna de les següents formes jurídiques:

- Empresa d'inserció laboral.

- Cooperativa d'acció social

- Centre especial d'ocupació

- Entitat sense ànim de lucre

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per a la inscripció al Cens Públic d'Entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears, l'organització sol·licitant haurà d'acreditar el compliment dels requisits que estableixen els articles 3, 4 i 6 de la Llei 3/2018, de 29 de maig del Tercer Sector d'Acció Social mitjançant la presentació d'una memòria actual d'activitats del darrer exercici.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Per a la inscripció al Cens Públic d'Entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears, l'organització sol·licitant haurà d'acreditar el compliment dels requisits que estableixen els articles 3, 4 i 6 de la Llei 3/2018, de 29 de maig del Tercer Sector d'Acció Social mitjançant la presentació d'una memòria actual d'activitats del darrer exercici.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

OBERT

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177200

(esaez@dgplanificacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Finalitat

D'acord amb el previst en l'art. 6.1.c) del RGPD, com a tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, les seves dades personals seran tractades per a la tramitació del procediment administratiu objecte de la comunicació

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar