Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autoritzacions de pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines

És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines de les Illes Balears que s'anomenen seguidament:

- Reserva Marina de Llevant de Mallorca

- Reserva Marina de la Punta de sa Creu

- Reserva Marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago

- Reserva Marina de l'Illa de l'Aire

Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor.

L'autorització és gratuïta.

Persones destinatàries

Propietaris d'embarcacions que pesquin dins les reserves marines indicades.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

IMPORTANT!!!

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat durant cada jornada de pesca i l'hauran de comunicar a l'Administració competent. No presentar aquest registre comportarà la pèrdua de la llicència.

Les declaracions es poden realitzar mitjançant la aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa o emplenant uns registres en paper que es troba a l'apartat de documents.

Per obtenir l'autorització dins la reserva marina, s'haurà de triar entre un sistema de declaració o l'altre.

A l'apartat de documents relacionats hi ha una guia d'ús de l'aplicació mòbil.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Recursos Marins

Tràmits

X

Autoritzacions de pesca des d'embarcació dins les reserves marines.

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca d'embarcació en vigor

Documentació a presentar

En cas de disposar d'una llicència de pesca d'embarcació d'una altra comunitat autònoma, caldrà adjuntar-la durant la tramitació.

Termini màxim

No procedeix

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)