Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives

L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie als esportistes, als clubs esportius i a les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports. Es subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre l'1 de juliol de 2021 i el 15 de gener de 2024, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears.

Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha prorrogat el contracte per la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament pels esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva.

També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, personal administratiu de la federació, membres de la junta directiva o de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club.

Codi SIA

1998558

Persones destinatàries

a) Els equips dels clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

b) Els equips de les seccions esportives no professionals de les societats anònimes esportives anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

c) Les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

d) Els equips dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Les federacions esportives i els clubs esportius de les Illes Balears seran els encarregats de realitzar els tràmits de sol·licitud i de justificació, en els següents termes:

a) Clubs esportius de les Illes Balears: Esports individuals i d'equips o campionats en que es competeix per equips.

b) Federacions esportives de les Illes Balears: seleccions autonòmiques. Play-offs en el cas de que entre la data de finalització de la darrera prova classificatòria i l'inici dels play-offs no hi hagi 15 dies hàbils. En cas contrari ho ha de sol·licitar el club.

c) Federacions esportives de les Illes Balears: trasllats d'àrbitres i jutges en el cas de que en l'illa en la que es disputa la competició o prova no hi resideixin jutges o arbitres de la categoria de la competició o prova.

Per poder ser beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa de les Illes Balears vigent per a tota la temporada esportiva (o de l'espanyola en el cas de l'apartat d del punt 2.1) de les categories benjamí, infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta en el moment de fer el desplaçament. No són subvencionables els trasllats a proves o competicions de categoria màster, veterans o equivalents.

En cap cas seran objecte d'aquesta convocatòria els trasllats dels esportistes amb llicència federativa per un dia o una prova.

Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria benjamí quan fa nou anys (9) l'any o temporada de la prova o competició esportiva.

Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria els esportistes amb contracte professional, com també els desplaçaments per participar en competicions de caràcter professional. S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.

Seran criteris per a la qualificació de competicions de caràcter professional, entre d'altres, l'existència de vincles laborals entre clubs i esportistes i la importància i dimensió econòmica de la competició. En cap cas seran objecte d'aquesta convocatòria de subvencions les proves esportives amb una dotació global econòmica a partir de dos mil euros (2.000,00€).

En aplicació de l'article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, no son objecte d'aquesta convocatòria les competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia.

També resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria:

a) Els trasllats únicament i exclusivament d'animals i material esportiu per a la competició esportiva, així com el trasllat de material que tingui la consideració de càrrega de mercaderia.

b) Els trasllats d'animals i/o material esportiu per via marítima, quan la majoria dels esportistes es traslladen en avió.

c) Els trasllats per participar a més d'una prova esportiva, quan una d'aquestes proves esportives no es objecte d'aquesta convocatòria de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de tres mesos des de la data de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports

Tràmits

X

Sol·licitud interilles

Requisits

a) Els equips dels clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

b) Els equips de les seccions esportives no professionals de les societats anònimes esportives anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

c) Les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

d) Els equips dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Les federacions esportives i els clubs esportius de les Illes Balears seran els encarregats de realitzar els tràmits de sol·licitud i de justificació, en els següents termes:

a) Clubs esportius de les Illes Balears: Esports individuals i d'equips o campionats en que es competeix per equips.

b) Federacions esportives de les Illes Balears: seleccions autonòmiques. Play-offs en el cas de que entre la data de finalització de la darrera prova classificatòria i l'inici dels play-offs no hi hagi 15 dies hàbils. En cas contrari ho ha de sol·licitar el club.

c) Federacions esportives de les Illes Balears: trasllats d'àrbitres i jutges en el cas de que en l'illa en la que es disputa la competició o prova no hi resideixin jutges o arbitres de la categoria de la competició o prova.

Per poder ser beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa de les Illes Balears vigent per a tota la temporada esportiva (o de l'espanyola en el cas de l'apartat d del punt 2.1) de les categories benjamí, infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta en el moment de fer el desplaçament. No són subvencionables els trasllats a proves o competicions de categoria màster, veterans o equivalents.

Documentació a presentar

Per formular la sol·licitud, a més d'emplenar el corresponent formulari amb les dades d'identificació del sol·licitant i generals de l'activitat esportiva, s'haurà d'aportar la següent documentació:

a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat, en el qual constin:

- Dades del club esportiu o federació esportiva de les Illes Balears.

- Nom i llinatges del president o presidenta del club esportiu o de la federació esportiva de les Illes Balears.

- Nom i llinatges dels esportistes federats que s'han de traslladar.

- DNI dels esportistes.

- Dates i llocs del trasllat previstes.

- Adreça de correu electrònic.

b) Certificat federatiu:

i. Esports d'equip: Certificat federatiu en què constin nom i llinatges, DNI, data de naixement, número i categoria de la llicència federativa dels esportistes. Aquestes dades han d'anar ordenades alfabèticament i per clubs esportius.

ii. Esports individuals: Certificat federatiu en què constin nom i llinatges, DNI, data de naixement, número i categoria de la de llicència federativa o fotocòpia de la llicència federativa de l'esportista que s'ha de traslladar, així com un certificat federatiu que acrediti que l'esportista ha aconseguit les marques esportives mínimes establertes per poder participar a la competició o prova per a la qual es sol·licita el trasllat.

c) Per a trasllat de jutges o àrbitres: certificat del comitè d'àrbitres o del president de la federació corresponent que acrediti que en l'illa en la que es disputa la competició o prova no hi resideixen jutges o arbitres de la categoria de la competició o prova.

d) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

e) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

Termini màxim

Dins el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans del partit o prova esportiva, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració

Termini màxim

EL TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR SOL·LICITUDS ÉS DE 15 DIES HÀBILS ABANS DE L' INICI DE LA PROVA ESPORTIVA

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971178999

(trasllats-ib@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar