Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019

Persones destinatàries

Entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general i inscrites al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Veure requisits convocatòria

Documentació a presentar

a) Una fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat sol·licitant.

b) Una còpia compulsada de l'acord constitutiu de l'entitat amb els estatuts adjunts.

c) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, estatuts de l'entitat, etc.).

d) Una declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

e) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

f) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 4).

g) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (imprès 4).

h) Una declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (imprès 4).

i) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, o una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 6).

j) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, n'hi ha prou amb indicar les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 7).

k) Una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys d'experiència acumulada per l'entitat en programes i serveis socials i en programes i serveis subvencionats en anteriors convocatòries d'IRPF (imprès 8).

l) Un projecte tècnic, segons els models disponible al web (impresos 9.0 i/o 9.1).

m) Una declaració responsable del representant legal de l'entitat en la qual s'acrediti que es troba en el seu poder la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals de tot el personal contractat i voluntari que hagi de tenir contacte habitual amb menors (imprès 10).

n) Declaració responsable sobre documentació en poder de l'administració autonòmica (imprès 11).

o) Declaració responsable sobre l'aplicació o adhesió a un conveni col·lectiu (imprès 13).

p) Declaració responsable sobre el desenvolupament de programes o projectes de serveis socials a les Illes Balears des de gener de 2016 i sobre l'experiència mínima i l'especialització en l'atenció al col·lectiu (imprès14).

q) Declaració responsable sobre la coordinació amb serveis públics externs (imprès 15).

r) Un certificat sobre la disponibilitat de seu o delegació activa a les Illes Balears (imprès 16).

s) Sol·licitud de reformulació pressupostària i tècnica del projecte subvencionat, si escau (imprès 17).

t) Declaració sobre les característiques del servei subvencionat (imprès 18).

u) Declaració de servei concertat (imprès 19).

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 21 dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ

Requisits

L'entitat beneficiària, mitjançant un compte justificatiu, ha de justificar el 100 % del projecte aprovat per a cada anualitat abans del 31 de març de l'exercici següent al de l'execució de les actuacions.

Documentació a presentar

a) Una memòria tècnica justificativa, que ha d'incloure:

— Un certificat del representant legal de l'entitat que acrediti la realització efectiva de l'activitat d'acord amb la sol·licitud

presentada i l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció.

— Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt i una avaluació anual, d'acord amb el model que facilita la Direcció General de Planificació i Serveis Socials (disponible al web ).

b) Una memòria econòmica, en la qual han de constar:

— Un compte justificatiu, degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat, que ha d'incloure la relació dels justificants imputats al projecte (amb una llista numerada dels documents justificatius), amb la data d'emissió i de pagament i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte els altres ajuts de què disposa l'entitat per dur a terme l'activitat subvencionada.

— Un balanç final del pressupost total del projecte aprovat, que ha d'especificar les despeses que ha finançat el Govern de les Illes Balears, les que han finançat altres entitats o administracions públiques i les que s'han finançat amb fons propis.

— Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui originals i fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i d'altres

documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici en què s'ha duit a terme l'activitat, així com de tots els certificats bancaris i d'altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte pel qual s'ha concedit la subvenció, entre l'1 de gener de l'any en què s'ha duit a terme l'activitat i el 30 de març de l'any en què es formalitza la justificació.

— Les factures han d'indicar les dades següents:

- Raó social i NIF del proveïdor.

- Raó social i NIF de l'associació.

- Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

- Data d'emissió.

- Data efectiva del pagament.

c) Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals consti la col·laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

d) Una declaració responsable, actualitzada en la data de presentació de la justificació final, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

31 de març de l'exercici següent al de l'execució de les actuacions

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)