Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019

Persones destinatàries

Entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general i inscrites al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Veure requisits convocatòria

Documentació a presentar

a) Una fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat sol·licitant.

b) Una còpia compulsada de l'acord constitutiu de l'entitat amb els estatuts adjunts.

c) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, estatuts de l'entitat, etc.).

d) Una declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

e) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

f) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 4).

g) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (imprès 4).

h) Una declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (imprès 4).

i) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, o una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 6).

j) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, n'hi ha prou amb indicar les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 7).

k) Una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys d'experiència acumulada per l'entitat en programes i serveis socials i en programes i serveis subvencionats en anteriors convocatòries d'IRPF (imprès 8).

l) Un projecte tècnic, segons els models disponible al web (impresos 9.0 i/o 9.1).

m) Una declaració responsable del representant legal de l'entitat en la qual s'acrediti que es troba en el seu poder la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals de tot el personal contractat i voluntari que hagi de tenir contacte habitual amb menors (imprès 10).

n) Declaració responsable sobre documentació en poder de l'administració autonòmica (imprès 11).

o) Declaració responsable sobre l'aplicació o adhesió a un conveni col·lectiu (imprès 13).

p) Declaració responsable sobre el desenvolupament de programes o projectes de serveis socials a les Illes Balears des de gener de 2016 i sobre l'experiència mínima i l'especialització en l'atenció al col·lectiu (imprès14).

q) Declaració responsable sobre la coordinació amb serveis públics externs (imprès 15).

r) Un certificat sobre la disponibilitat de seu o delegació activa a les Illes Balears (imprès 16).

s) Sol·licitud de reformulació pressupostària i tècnica del projecte subvencionat, si escau (imprès 17).

t) Declaració sobre les característiques del servei subvencionat (imprès 18).

u) Declaració de servei concertat (imprès 19).

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 21 dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)