Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana).

El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos (presencials, semipresencials i en línia) dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Les persones que compleixen els requisits establerts en el Pla tenen dret d'examen a les proves de certificació de nivell que convoca l'EBAP.

Codi SIA

1150288

Persones destinatàries

Personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.

Personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

Personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Termini per a resoldre i notificar

n/a

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els establerts a la convocatòria respectiva.

Documentació a presentar

L'establerta a la convocatòria respectiva.

Models:

Termini màxim

n/a

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Prefectura d'Estudis III (formació llengües)

Contacte

Servei o Secció responsable

Prefectura d'Estudis III (formació llengües)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177611 - Fax: 971177619

(msampol@ebap.caib.es)

Observacions

http://www.caib.es/sites/catalaebap/ca/inici/?campa=yes

X

Sol·licitud de certificat

Requisits

Tenir dret a l'obtenció del diploma, d'acord amb la convocatòria del pla.

Documentació a presentar

Les sol·licituds relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina.

Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.

També hi podeu accedir des d'aquesta pàgina:

https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EB0002CERT&version=1

Termini màxim

n/a

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Prefectura d'Estudis III (formació llengües)

Contacte

Servei o Secció responsable

Prefectura d'Estudis III (formació llengües)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177611 - Fax: 971177619

(msampol@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar els alumnes, impartir els cursos i dur a terme les proves d'avaluació de llengua catalana que organitza l'EBAP.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar