Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques formatives per a desocupats aturats de llarga durada i majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2018-2019

Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència.

Codi SIA

772710

Persones destinatàries

- Treballadors desocupats majors de 30 anys que tenguin la condició d'aturats de llarga durada.

- Dones víctimes de violència masclista, en situació d'atur.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud de beques (fins 31/08/2019)

Requisits

- Persones treballadores registrades al SOIB com a demandants d'ocupació aturats, majors de 30 anys i en situació d'atur de llarga durada en el moment d'inici de l'acció formativa que reuneixin les condicions de l'apartat 5 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Dones víctimes de violència masclista registrades al SOIB com a demandants d'ocupació que compleixin les condicions de l'apartat 5 de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Declaració responsable segons model oficial

La situació de dona víctima de violència masclista s'ha d'acreditar:

- A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

- Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

- A través de l'informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

- Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

Models:

Termini màxim

L'entitat formativa presentarà les sol.licituds al SOIB en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització de l'acció formativa o d'un mes en cas de les especialitats formativa d'anglès i alemany.

En el cas que l'acció formativa finalitzi dins 2018 però abans de la publicació de la convocatòria, el centre de formació pot presentar les sol·licituds dels alumnes com a màxim fins el 18/05/2018.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar