Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió de les distincions Cornelius Atticus

Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus

Codi SIA

287696

Persones destinatàries

Poden presentar candidatures els consells insulars o els organismes autònoms que en depenen que tenguin atribuïda la competència en matèria esportiva, les federacions esportives, els ajuntaments, els clubs i les entitats esportives reconeguts i registrats degudament.

Termini per a resoldre i notificar

Primer trimestre de l'any

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Presentació propostes de candidatures 2021

Requisits

a) Haver participat en el desenvolupament esportiu de les Illes Balears com a esportista, dirigent, tècnic o en alguna altra funció directament implicada en la promoció de l'esport.

b) Haver dedicat un temps superior als vint-i-cinc anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, llevat de les excepcions que hi pugui haver per causes extraordinàries.

c) No haver estat sancionat amb inhabilitació per a la pràctica esportiva.

d) Haver desenvolupat la seva activitat per a l'esport de les Illes Balears dins l'àmbit balear o des de l'esport balear contribuint a l'evolució esportiva de la Comunitat Autònoma.

Documentació a presentar

a) L'imprès de proposta de candidatura formalitzat (annex II), que podeu trobar a la pàgina web, http://esports.caib.es i que inclou:

· Les dades de l'entitat que fa la proposta.

· Les circumstàncies i les dades personals de la persona proposada

· Els currículums general i laboral de la persona proposada.

· El currículum esportiu de la persona proposada.

· Una fotografia recent de la persona proposada.

b) Un dossier informatiu o fotogràfic documental dels mèrits que s'al·leguen i que expressi la dedicació a l'esport (màxim de 10 pàgines).

Models:

Termini màxim

Trenta dies comptadors des del dia següent a la publicació de la Resolució de convocatòria en el BOIB

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Formació

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears.

(macampomar@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar