Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de neteja de torrent

Obtenir autorització perquè la persona interessada pugui netejar el tram de torrent que passa per la seva finca o sol·licitar a l'Administració que neteji el tram de torrent.

Persones destinatàries

Persones, empreses i/o administracions.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
  • Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recursos Hídrics

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Aportar la sol·licitud i documentació necessària per a resoldre.

Documentació a presentar

Fotocòpia del DNI, plànols acotats en planta, perfils o seccions, descripció de l'actuació i fotografies.

Models:

Termini màxim

Cap.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Construcció

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176643