Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors i /o a mesures de justícia juvenil.

Regular els serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció i/o mesures de justícia juvenil amb la finalitat de contribuir temporalment al fet que puguin viure de manera autònoma i integrar-se gradualment en la vida social i laboral.

Codi SIA

208316

Persones destinatàries

Tenen dret a ser beneficiàries de la prestació que regula aquest Decrets les persones que han estat sotmeses a tutela o guarda per l'entitat pública de protecció competent i/o a mesures de justícia juvenil, que compleixin els requisits establerts als diferents Decrets i que segueixin el programa d'autonomia personal, subscrit amb la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies. .

Termini per a resoldre i notificar

En tots els casos, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de dictar i notificar la resolució motivada en el termini de tres mesos comptadors des de la data de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi fet la notificació, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els serveis de la xarxa d'emancipació es poden sol·licitar tres mesos abans de complir els 18 anys i abans de complir els 25.

Per ser beneficiari de qualsevol dels serveis de la xarxa d'emancipació, és necessari complir amb els següents requisits que es contemplen en els decrets 52/2016 i 40/2017:

Per ser beneficiari del servei de la renda:

* En cas de joves que provenen de protecció de menors

1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.

2. Estar sota la guarda o tutela administrativa en el moment de complir els 18 anys decret 52/2016.

3. No conviure amb les persones que causaren la mesura de protecció. S'ha d'acreditar mitjançant el certificat de convivència

4. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.

5. Haver estat, com a mínim i sense necessitat que siguin consecutius, 12 mesos entre els 16 i 18 sota una mesura de guarda o tutela de qualsevol dels organismes públics de tot l'estat espanyol amb competència en matèria de protecció de menors. Excepcionalment, no s'aplicarà el període mínim de 12 mesos als menors sotmesos per primera vegada a guarda o tutela administrativa després dels 17 anys.

6. Tenir uns ingressos inferiors al 80% de l'IPREM en el moment de sol·licitar la prestació.

7. Compromís de participar d'un procés d'emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.

8. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

* En cas de joves que provenen de Justícia juvenil

1. Haver estat sotmès al compliment d'alguna de les mesures judicials que es detallen en el decret 40/2017.

2. En cas de que la persona interessada no tengui ocupació o no cursi estudis acadèmics, ha d'estar inscrita com a demandat de feina al SOIB.

3. Expressar la voluntat d'iniciar un procés d'autonomia personal, que s'ha d'acreditar amb la participació en el programa d'autonomia personal subscrit amb la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i mostrant una evolució correcte durant un període de tres mesos, com a mínim, prorrogable a tres mesos més.

4. Viure de manera autònoma, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant el certificat de convivència.

5. Tenir uns ingressos inferiors al 80% de l'IPREM en el moment de sol·licitar la prestació.

6. Tenir la residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual cosa s'ha d'acreditar amb el certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

7. No haver renunciat a una oferta de treball adequada o no haver estat causa voluntària de la seva feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda d'autonomia personal per a joves amb mesures de justícia juvenil.

8. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

Per ser beneficiari del servei d'habitatge o acompanyament

* En cas de joves que provenen de protecció de menors

1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.

2. Haver estat sota una mesura administrativa de guarda o tutela adoptada per l'entitat pública en matèria de protecció de menors en qualsevol moment de la seva vida.

3. No conviure amb les persones que van causar la mesura de desprotecció (pel servei d'acompanyament no és necessari).

4. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.

5. Compromís de participar d'un procés d'emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.

6. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

* En cas de joves que provenen de Justícia juvenil

1. Haver complit 18 anys i no haver-ne complit 25.

2. Haver estat sotmès a alguna de les mesures de justícia juvenil.

.3. Tenir residència a la Comunitat Autònoma de les de les Illes Balears.

4. Compromís de participar d'un procés d'emancipació complint amb els objectius establerts en el seu projecte educatiu.

5. Estar inscrit en la recerca de feina al SOIB, estar laboralment actiu o cursar estudis acadèmics. Excepcionalment s'admetran aquelles sol·licituds en procés de tramitació de la documentació que correspongui.

Incompatibilitats de serveis:

1. El servei d'acompanyament és incompatible amb el servei d'habitatge.

2. El servei d'acompanyament és incompatible amb el compliment d'una mesura judicial.

Documentació a presentar

TOTES LES SOL·LICITUDS HAN D'ADJUNTAR SEMPRE

· Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

· Un certificat de convivència de la persona sol.licitant.

EXCEPTE ELS RESIDENTS A PALMA

· Original i fotocòpia de la targeta de demanda d'ocupació del SOIB i/o en el cas de cursar estudis acadèmics, original i fotocòpia

del certificat de matrícula.

· Original o fotocòpia compulsada del certificat de durada de la mesura administrativa de guarda o tutela de protecció de menors

(entre els 16 i 18 anys). En cas de no haver complert encara els 18 anys en el moment de la sol·licitud, certificat emés per

l'organisme competent en matèria de protecció de menors en què constin les dades d'inici de la mesura administrativa de

de guarda o tutela de protecció de menors i la seva durada.

A LES SOL·LICITUTS DE RENDA a més s'ha d'adjuntar la documentació següent:

· Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (Annex 5).

· Fotocòpia de la llibreta bancària (la titularitat ha de ser de la persona beneficiària de la prestació).

· Document de compromís i declaració responsable (Annex 2).

· Original i fotocòpia compulsada del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) d'haver esgotat o no tenir dret a la prestació per

persones desinternades.

A LES SOL·LICITUTS DE D'HABITATGE, a més s'ha d'adjuntar la documentació següent:

· Document de Compromís i Declaració responsable. (Annex 3)

A LES SOL·LICITUDS D'ACOMPANYAMENT, a més s'ha d'adjuntar sempre:

· Document de Compromís i Declaració responsable. (Annex 4)

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

(pap@dgmenors.caib.es)