Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears de categoria nacional que participin en campionats d'Europa

L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports de categoria nacional que participin en campionats d'Europa - temporada 2022/2023.

Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents:

· Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions europees corresponents.

· Han d'implicar enfrontaments amb equips classificats pels campionats d'Europa per la temporada 2022/2023.

· Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin la classificació per els campionats d'Europa; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

· Participació a campionats d'Europa: només equips de màxima categoria absoluta, en les quals el dret de participació sigui conseqüència directa de la classificació obtinguda la temporada anterior a la lliga regular, play-off o copa nacional.

Les categories nacionals que els equips han d'haver competit durant la temporada 2021/2022:

Esport 1a categoria

Bàdminton La Lliga Sports TOP8

Billar masculí Divisió d'honor

Bitlles masculí Divisió d'honor

Escacs Divisió d'honor

Gimnàstica femenina Primera divisió

(Liga Iberdrola)

Gimnàstica artística masculina Categoria absoluta

Natació femení Divisió d'honor

Natació masculí Divisió d'honor

Pàdel Primera categoria

Petanca femení Divisió d'honor

Petanca masculí Divisió d'honor

Tennis taula femení Superdivisió femenina

Tennis taula masculí Superdivisió masculina

Tir amb arc Categoria absoluta

Futbol americà Sèrie A

Futbol sala masculí RFEF Futsal

Handbol femení Divisió d'honor (Lliga Guerreras Iberdrola)

Handbol masculí ASOBAL

Hoquei línia femení Elit femení

Hoquei línia masculí Elit masculí

Rugbi masculí Divisió d'honor

Voleibol femení Superlliga

(Liga Iberdrola)

Voleibol masculí Superlliga

Waterpolo femení Divisió d'honor

(Lliga Premaat)

Waterpolo masculí Divisió d'honor

(Lliga Premaat)

Codi SIA

2945046

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que acreditin la participació d'algun dels seus equips a la competició federativa de categoria nacional previstes a la taula del punt anterior.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Heu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que acreditin la participació d'algun dels seus equips a la competició federativa de categoria nacional previstes a la taula (punt 1.3 de la convocatòria).

Documentació a presentar

Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

d) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

e) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

f) Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 15 de l'Ordre de Bases i en el punt 17 d'aquesta convocatòria.

g) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius als trasllats per assistir a campionats d'Europa, allotjaments i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic i entrenaments.

a) Informe de l'actuació de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

- Nom, llinatges, núm. de llicència federativa, categoria, edat i nacionalitat dels esportistes de l'equip.

- Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari i resultat.

- Per a cada desplaçament:

Aeroport/port de sortida i aeroport/port d'arribada.

Localitat destí.

Dates de la competició o competicions (més d'un partit) al destí.

Dia de sortida – Dia de tornada.

b) S'ha de adjuntar els següents documents acreditatius d'haver realitzat l'activitat esportiva:

a. Compte Justificatiu: Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada, de les factures acreditatives de les despeses subvencionables.

b. Còpia digitalitzada de les actes dels partits disputats del campionat d'Europa.

c. Còpia digitalitzada de les targetes d'embarcament o bitllets electrònics, amb la relació d'esportistes i tècnics desplaçats.

d. Còpia digitalitzada de les factures de l'hotel, amb indicació de la data d'entrada i sortida i el nombre de persones allotjades.

e. Còpia digitalitzada de les factures d'agència de viatges o companyia Aérea.

c) Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada els desplaçaments, allotjament i manutenció dels esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva, i com a màxim el nombre d'esportistes i tècnics previst a la Taula 1 – PAX Esport.

d) Certificat emes per la federació esportiva corresponent o lliga professional corresponent relatiu a les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per a despeses de desplaçaments i allotjament i manutenció per a equips esportius participin en competicions dels campionats d'Europa.

e) Còpia dels tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text Refós de la Llei de Subvencions, que l'entitat beneficiaria a d'haver sol·licitat amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o l'entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils, sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

Models:

Termini màxim

20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, o 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

X

Acceptació/Renuncia Subvenció

Requisits

Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària renuncia a la proposta de resolució si no manifesta el contrari en un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat .

Documentació a presentar

Termini màxim

5 dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Observacions

Recordau a posar cada vegada el número d'expedient que acceptau

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar