Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques ESPA i FP per persones desocupades majors de 30 anys 21-22

Incentivar el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades majors de 30 anys, que abandonaren de manera primerenca els estudis i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior. Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat de finalització amb èxit aquests estudis alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

Codi SIA

2447392

Persones destinatàries

Persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin:

-Segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2021-2022.

-Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2021-2022 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la recepció en el registre de la llista que ha de presentar la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud de beca ESPA i FP majors de 30

Requisits

Alumnes que cursin segon, tercer o quart d'ESPA

a) Estar matriculat a segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) durant el període 2021-2022

b) Tenir més de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB el dia natural anterior a l'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

e) Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Alumnes que cursin formació professional

a) Estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB

b) No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021.

Aquesta condició no és d'aplicació als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles de formació professional presencial en el curs acadèmic 2020-2021 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2020-2021per haver-se matriculat a un estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020 tampoc no en tendran dret.

c) Tenir més de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB el dia anterior a l'inici de les activitats lectives.

e) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors que l'alumne iniciï les activitats lectives.

f) Aprofitament del curs:

Documentació a presentar

a) Sol·licitud d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b) Còpia del full de matriculació.

c) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

d) Excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, i l'informe de vida laboral. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Sis mesos comptadors des de la recepció en el registre de la llista que ha de presentar la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(goliver@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar