Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.

Codi SIA

2352314

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica, així com les seves associacions, organitzacions i grups sense que per a això estiguin obligats a declarar un interès determinat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, domicili o seu, mitjançant sol·licitud prèvia.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'accés a la informació és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. Tot i així, aquest termini es pot ampliar un altre mes en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

La Direcció General de Coordinació i Transparència de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques du la Unitat de coordinació de la gestió de el dret d'accés a la informació pública medioambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, encarregant-se de l'anàlisi prèvia de les sol·licituds i la derivació a l'òrgan competent.

Cada conselleria té una unitat de transparència que gestiona les sol·licituds d'accés de la seva conselleria i dels ens del sector públic que tingui adscrits.

Un cop derivada la sol·licitud a la conselleria competent aquesta durà la tramitació de procediment concret. El o la titular de la consellería també serà competent per tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública medioambiental en relació amb assumptes de les entitats de el sector públic autonòmic que tingui adscrits.

El termini per resoldre i notificar s'inicia en la data d'entrada en l'òrgan competent.

Per fer la presentació telemàtica necessitau identificar-vos mitjançant qualsevol dels sistemes reconeguts per Cl@ve (mitjançant un certificat electrònic —inclòs el DNI electrònic—, el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent).

No obstant això, si no disposau d'aquests sistemes d'identificació, també podeu presentar la sol·licitud per via telemàtica sense necessitat d'autenticar-vos. En aquest cas haureu d'indicar totes les vostres dades identificatives i introduir el vostre número de telèfon mòbil, ja que posteriorment rebreu un SMS amb un codi que haureu d'introduir per poder registrar la sol·licitud correctament.

- Si només voleu fer una consulta sobre questions medioambientasl (horaris, oficines, tràmits, etc) no heu d'utiltizar aquest procediment, sino que heu de contactar amb el Punt d'Informació Ambiental (PIA) per correu electrònic a pia@dgqal.caib.es o mitjançant el telèfon gratuït 900 15 16 17 del Punt d'Informació Ambiental (PIA). http://www.caib.es/sites/puntdinformacioambiental/ca/contacta_amb_el_pia-53470/

Més informació: Web dret d'accés a la informació pública ambiental:

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Sol·licitud de l'accés a informació pública medioambiental

Requisits

Qualsevol persona

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Transparència

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(saip.unitatdefiltratge@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar