Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG)

Identificar i registrar a tots els operadors professionals:

a) que s'introdueixin en la Unió o traslladin dins de la Unió vegetals, productes vegetals i altres objectes per als quals és necessari un certificat o un passaport fitosanitari requerits;

b) els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris;

c) els operadors professionals que sol·licitin a l'autoritat competent l'expedició de certificats fitosanitaris;

d) els operadors professionals autoritzats a aplicar les marques tipus NIMF 15 i uns altres.

Codi SIA

2324551

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques o entitat que vulgui fer una inscripció, modificació, renovació o cancel·lació en el Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG).

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre la sol·licitud, emetre el certificat corresponent i notificar a l'interessat és de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud a la Conselleria en matèria d'Agricultura.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El procediment per a un operador professional registrat definit en la normativa vigent, consta dels següents passos, Inscripció en ROPVEG de la CA en la qual s'ubiqui la ració social de l'entitat, Inscripció en ROPVEG de les CA en les quals s'ubiquin les seves instal·lacions (en cas de ser diferents de la inicial), Autorització (si escau) de l'expedició del passaport fitosanitari.

Les inscripcions seran vàlides sempre que s'ajustin a les activitats i vegetals declarades. És obligació dels operadors inscrits sol·licitar la modificació del registre davant de qualsevol canvi. Així mateix, aquests criteris seran verificats com a mínim amb una freqüència anual per les autoritats competents.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

SOLICITUD ÚNICA DEL REGISTRO DE OPERADORES PROFESIONALES DE VEGETALES (ROPVEG)

Requisits

Cualquier persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas o entidad que quiera hacer una inscripción, modificación, renovación o cancelación en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG).

TASA DE RENOVACIÓN / MODIFICACIÓN:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9949

TASA DE INSCRIPCIÓN:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9948

TASA DE CANCELACIÓN: EXENTO DE TASAS

Documentació a presentar

Solicitud de inscripción, modificación o cancelación; certificado; resolución; comunicación; Solicitud de autorización para la expedición de pasaporte fitosanitario;

Si es persona física: fotocopia del DNI. En su caso, fotocopia del DNI del representante debidamente autorizado.

Si es persona jurídica: fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del CIF de la entidad y del DNI del representante.

Declaración anual de cultivos en el caso de que haya actividad de producción.

Formulario de declaración de actividades para vegetal, por destinatario y por ámbito geográfico.

Memoria del establecimiento con el contenido mínimo siguiente:

- Planos de situación de cada instalación y de distribución con detalle de las zonas donde sean cultivados, producidos, almacenados o utilizados, o estén presentes de otro modo los vegetales o productos vegetales.

- Descripción de las instalaciones fijas de producción: invernaderos, umbráculos, túneles, etc.

- De las especies producidas, indicar el tipo de planta producido y el destino que se las quiere dar (venta a profesionales, venta al detalle, consumo propio, etc.)

- Liquidación de tasas

Models:

Termini màxim

El plazo máximo para resolver la solicitud, emitir el certificado correspondiente y notificar al interesado es de tres meses desde la entrada de la solicitud a la Consejería en materia de Agricultura.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567 - Fax: 971176876

(sanitatvegetal@dgagric.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional