Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Oficial de Productors i Operadors fitosanitaris (ROPO)

Identificar i registrar a tots els subministradors de mitjans de defensa fitosanitària, entitats de tractaments fitosanitaris, assessors en gestió integrada de plagues així com a usuaris professionals per a la comercialització, utilització i l'ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris.

La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de:

SECCIÓ 1 - SUBMINISTRADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA:

*Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria.

*Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística.

*Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals.

*Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor.

SECCIÓ 2 - TRACTAMENTS FITOSANITARIS:

*Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes.

*Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de llavors o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita)

SECCIÓ 3 - ASSESSORAMENT FITOSANITARI:

*Assessors independents

*Assessors enquadrats en el sector subministrador o en el de tractaments

*Assessors enquadrats en l'estructura empresarial de l'usuari

*Assessors enquadrats en entitats d'assessorament de control de plagues

SECCIÓ 4 - USUARIS PROFESSIONALS:

La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l'obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres Mitjans de Defensa Fitosanitària -MDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB").

Codi SIA

2311287

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques o entitat que vulgui fer una inscripció, modificació, renovació o cancel·lació en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO).

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre la sol·licitud, emetre el certificat corresponent i notificar a l'interessat és de 40 dies des que la sol·licitud va tenir entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació, és a dir, la Conselleria en matèria d'Agricultura.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Aquest Registre disposa de 4 seccions i es tracta d'un registre amb validesa nacional ja que habilita per exercir l'activitat en tot el territori. El registre es porta informàticament a través d'App de la CAIB i exporta les dades de forma mensual a l'App de MAPA.

El Registre té validesa de 10 anys.

BASE DE DADES D'INSCRIPCIONS EN ROPO NACIONAL:

https://www.mapa.gob.es/app/ropo/

PER MES INFORMACIÓ:

http://sanitatvegetal.caib.es/

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

SOL·LICITUD ÚNICA DEL REGISTRE OFICIAL DE PRODUCTORS I OPERADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITARIA (ROPO)

Requisits

Qualsevol persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques o entitat que vulgui fer una inscripció, modificació, renovació o cancel·lació en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO).

TAXA DE RENOVACIÓ / MODIFICACIÓ:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9945

TAXA D'INSCRIPCIÓ:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9944

TAXA DE CANCEL·LACIÓ: EXEMPT DE TAXES

Documentació a presentar

* Document de liquidació de la "Taxa per a la inscripció en el ROPO - Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària.

* Secció 1: Contracte d'assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit en el ROPO i el responsable de l'explotació o representant legal de l'empresa. Es pot consultar el model de l'contracte (annex I) al web: http://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/l/documentacio_adicional-ropo-7845/?mcont=55497

* Secció 2. Contracte d'assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit en el ROPO i el responsable de l'explotació o representant legal de l'empresa, on ha de figurar el nombre d'inscripció en el ROPO de l'assessor, una descripció de l'explotació, parcel·la o àrea assessorada i un registre de les actuacions fitosanitàries realitzades. Es pot consultar el model (annex I, II i III) a la web: http://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/l/documentacio_adicional-ropo-7845/?mcont=55497

* Secció 1 i 2: Relació de el personal relacionat laboralment amb l'activitat referida, i detall de la ubicació de el lloc de treball, i de la titulació o capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.

* Secció 2: Model de contracte amb el client, on figuren els espais destinats a fer constar les dades següents:

· Objecte dels tractaments fitosanitaris i dosis a emprar

· Mesures de precaució

· Termini de seguretat que s'han de respectar

* Secció 3: Còpia autenticada electrònicament de la titulació habilitant, en el cas d'assessor en gestió integrada de plagues què titulacions que figuren a l'annex II de Reial Decret 1311/2012.

Models:

Termini màxim

40 dies

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Agricultura

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176567 - Fax: 971176876

(sanitatvegetal@dgagric.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar